Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Level 1 - Bài số 14
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Giao phấn giữa cây bố mẹ chưa biết kiểu gen, F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây hạt dài : 1 cây hạt bầu. Có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên? Tính trạng do gen ngoài nhân quy định được di truyền theo dòng mẹ vì Kết quả hai phép lai thuận và nghịch của loa kèn khác nhau là vì điểm cơ bản: Hai gen phân bố trên hai cặp NST thường khác nhau. Gen thứ nhất có 4 alen, gen thứ hai có 5 alen. Sự tổ hợp các alen của hai gen hình thành tối đa bao nhiêu kiểu gen? Bản chất hoá học của gen ngoài nhân: ** P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen, F1 có 1 kiểu hình, F2 phân li 451 cây quả dẹt, ngọt : 377 cây quả tròn, ngọt : 226 cây quả dẹt, chua : 75 cây quả tròn, chua : 76 cây quả dài, ngọt. Kết quả phân li kiểu hình ở thế hệ sau khi đem lai phân tích F1 là: **Đem lai giữa P thuần chủng khác nhau về 3 cặp gen tương phản. F1 100% cây cao, hạt đục. Tự thụ F1, nhận được F2 2829 cây cao, hạt đục : 706 cây cao, hạt trong : 236 cây thấp, hạt trong. Hai cặp tính trạng kích thước thân và màu hạt chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào? Tần số hoán vị gen là: ** Một loài hoa, khi lai giữa cây quả kép, màu đỏ với cây quả đơn, màu vàng được F1 toàn hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với 4 loại kiểu hình. Trong số 5.000 cây có 450 cây hoa kép, màu vàng. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình hoa kép, màu đỏ ở F2 là: ** Cho A: Quả tròn            B: Quả đỏ             D: Quả ngọt           a: Quả dài              b: Quả xanh          d: Quả chua Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho P: AaBbDd x AaBbdd. Số kiểu hình tối đa xuất hiện ở F1 là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.823
Thành viên mới nhất 2075673979356173
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn