Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 12
Di truyền học quần thể
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đề cập đến thành phần kiểu gen của một quần thể, nghĩa là nói đến: Một quần thể giao phối ở thế hệ xuất phát có tỉ lệ thành phần kiểu gen: 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa =1. Tần số tương đối của alen A (pA) và alen a (qa) là: " Cho một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền: 0,4AA: 0,4 Aa : 0,2 aa. A quy định lông xoăn, a quy định lông thẳng, Khi đạt trạng thái cân bằng, số lượng cá thể của quần thể gồm 5000 cá thể." Tần số tương đối các alen A, a của quần thể trên là: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1, thì tần số tương đối của alen A và alen a là: " Gọi p(A) ; q(a) lần lượt là tần số tương đối alen Aa và phương trình: p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1" Từ phương trình trên ta nhận biết được:  ** Một quần thể có gen A qui định cây thân cao, gen a qui định cây thân thấp. Khi ở trạng thái cân bằng di truyền, quần thể có 4000 cá thể, trong đó tần số các alen A là 0,4; alen a là 0,6. Thành phần kiểu gen của quần thể là: Thành phần kiểu gen của một quần thể có tính chất: Ở một loài thực vật, gen trội A qui định quả đỏ, alen lặn a qui định quả vàng. Một quần thể của loài trên ở trạng thái cân bằng di truyền có 75% số cây quả đỏ và 25% số cây quả vàng. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể là: Ở ngô, tính trạng về màu sắc hạt do hai gen không alen quy định. Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu được F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng và 80 hạt đỏ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng ở F1 đồng hợp về cả hai cặp gen trong tổng số hạt trắng ở F1 là: Quần thể có tính đa hình về kiểu gen và kiểu hình, không nhờ yếu tố nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn