Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

sinh học 12
Cơ chế của di truyền và biến dị
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đột biến vô nghĩa là ** Có 2 gen A và B cùng làm nhiệm vụ tổng hợp prôtêin, đã tổng hợp được 5 phân tử mARN. Cho biết số ribôxôm trượt qua mỗi loại mARN lần lượt 4 và 5 và tống số prôtêin tổng hợp được là 23 phân tử.  Số lần sao mã của mỗi gen lần lượt là Tế bào giao tử của loài A có bộ nhiễm sắc thể đơn bội n = 24, loài B có bộ nhiễm sắc thể 2n = 52, thể song nhị bội được tạo ra từ hai loài này có bộ nhiễm sắc thể gồm * Tổng liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa các Nu của 1 gen là 6448, trong đó số liên kết hiđrô nhiều hơn liên kết hóa trị là 452 liên kết. Gen có chiều dài là ** Một phân tử ADN dài 1,02 mm chứa toàn gen cấu trúc. Mỗi phân tử mARN do gen trong ADN đó tổng hợp đều có 1500 ribônuclêôtit và sự sao mã chỉ xảy ra 1 lần. Số phân tử prôtêin tạo thành và số axit amin trong mỗi phân tử prôtêin hoàn chỉnh lần lượt là ** Trong một tế bào xét một gen thực hiện một số lần phiên mã bằng số nuclêôtit loại Ađênin của gen. Tổng số nuclêôtit của gen và số ribônuclêôtit của các phân tử mARN là 27600. Trên phân tử mARN các ribônuclêôtit A : U : G : X lần lượt phân bố theo tỉ lệ 1 : 2 : 3 :4. Chiều dài của mARN là Đột biến nhiễm sắc thể là ** Trong một phân tử ADN, số liên kết hiđrô giữa hai mạch đơn là 531.104 và số liên kết hiđrô trong các cặp A - T bằng số chu kì xoắn trong phân tử. Khi phân tử ADN nhân đôi một lần thì môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit là Đội biến gen xảy ra làm gen tăng thêm một liên kết hiđrô nhưng chiều dài của gen không đổi, đó có thể là dạng đột biến Trong mô hình cấu trúc của ôpêron Lac, vùng vận hành là nơi

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.726
Thành viên mới nhất thong-pham
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP