Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 3 - Bài số 4
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Bộ phận điều khiển tham gia cơ chế duy trì cân bằng nội môi là: Đường phân là quá trình phân giải: ** Cho biết vai trò các nhóm sắc tố trong quang hợp nhự sau: I. Nhóm I hấp thụ chủ yếu các tia đỏ và xanh tím, chuyển quang năng cho quá trình quang phân li nước và các phản ứng quang hoá để hình thành ATP và NADPH. II. Nhóm II hấp thụ tia sáng có bước sóng ngắn. III. Nhóm III sau khi hấp thụ ánh sáng truyền năng lượng thu được cho nhóm I. IV. Nhóm IV tạo ra sắc tố đỏ, xanh, tím... của dịch bào. Vai trò của nhóm I thuộc nhóm sắc tố: Tạo lối đi cho dòng vận chuyển ngang giữa tế bào mạch gỗ này gắn khớp với tế bào mạch gỗ kia nhờ: Lượng prôtêin được bổ sung thường xuyên cho cơ thể động vật ăn thực vật có nguồn từ: Vai trò của sắt trong cơ thể thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Chất dinh dưỡng được hấp thụ vào tế bào lông ruột của ruột non bằng cơ chế nào? Xác động vật và thực vật phải trải qua quá trình biến đổi nào, cây mới có thể sử dụng được nguồn nitơ? Hoocmôn nào sau đây do thận tiết ra khi bị kích thích bởi huyết áp thấp do Na+ giảm? Điều nào sau đây không phải là đặc điểm chủ yếu của hệ tuần hoàn hở: Quá trình nitrat hoá trải qua hai giai đoạn liên tiếp nhờ hai loại vi khuẩn nào? Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp vào tế bào và vận chuyển CO2 từ tế bào đến cơ quan hô hấp được thực hiện nhờ: ** Cho các chuỗi biến hoá sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Chuỗi phản ứng 4, 5 thuộc quá trình nào? Khi đề cập đến cơ chế hấp thụ các chất vào lông ruột. Điều nào sau đây đúng? I. Các ion hóa trị 1 được hấp thụ lâu hơn các ion hóa trị 2. II. Ở tá tràng, nước không được hấp thụ. III. Ở ruột già, nước được hấp thụ bằng cơ chế tích cực. IV. Ở ruột non, nước hấp thụ thụ động theo các chất hòa tan. Hô hấp là: Vai trò của các nguyên tố đại lượng? Hãy chọn câu trả lời đúng: Vai trò của quá trình hô hấp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Vai trò của các nguyên tố đa lượng đối với thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở lưỡng cư có sự pha trộn máu giàu O2 với máu giàu CO2 ở tâm thất vì: Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ: ** Úp chuông thủy tinh trên các chậu cây (bắp, lúa, bầu, bí..). Sau một đêm, các giọt nước xuất hiện ở mép các phiến lá. Hiện tượng trên được gọi là: Động tác hít vào của chim sẽ làm: Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là: Các nguyên tố đại lượng thường có vai trò đối với thực vật như: Điểm bão hòa ánh sáng là: Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút vào bó mạch gỗ của rễ theo con đường nào? Thức ăn xenlulôzơ lưu lại tại dạ cỏ đã tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật phát triển mạnh. Đây là quá trình biến đổi: Cấu tạo của một khí khổng có đặc điểm nào sau đây? I. Mỗi khí khổng có hai tế bào hình hạt đậu xếp úp vào nhau. II. Mỗi tế bào của khí khổng có chứa rất nhiều lục lạp. III. Tế bào khí khổng có vách dày mỏng không đều; thành trong sát lỗ khí dày hơn nhiều so với thành ngoài. IV. Các tế bào hạt đậu của khí khổng xếp gần tế bào nhu mô của lá. Hai đặc điểm cấu tạo quan trọng nào phù hợp với chức năng đóng mở của khí khổng: Phát biểu nào sau đây sai? I. Khi nồng độ oxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm. II. Khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch của tế bào rễ thấp, thì khả năng hút nước của cây sẽ yếu. III. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất. IV. Bón phân hữu cơ góp phần chống hạn cho cây. Tiêu hóa ngoại bào ở cơ thể có túi tiêu hóa là tiêu hóa nhờ enzim xảy ra ở:

Thành viên đã làm bài (2)
duy-phuong buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.541
Thành viên mới nhất 438372073205268
Thành viên VIP mới nhất Temcu99VIP