Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào: 1) Khái niệm năng lượng: - Động năng là dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra  công.(một trạng thái bộc lộ của năng lượng). -Thế năng là loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.(một trạng thái ẩn dấu của năng lượng). 2)ATP-đồng tiền năng lượng của tế bào: a. Cấu tạo của ATP : - ATP gồm bazơnitơ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat. - 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng. - ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác trở thành ADP và lại được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP.          ATP ⇔   ADP +  P  i + năng lượng b. Chức năng của ATP : - Cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp của tế bào. - Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng( vận chuyển tích cực). - Cung cấp năng lượng để sinh công cơ học. II. Chuyển hoá vật chất: 1)Khái niệm: - Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào. - Chuyển hoá vật chất luôn kèm theo chuyển hoá năng lượng. 2) Đồng hoá và dị hoá: - Đồng hoá là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản( đồng thời tích luỹ năng lượng- dạng hoá năng). - Dị hoá là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn (đồng thời giải phóng năng lượng). 

loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 131.100
Thành viên mới nhất DuyHuynh996