Bài trắc nghiệm số 5
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai của Đảng Lao Động Việt Nam đã thông qua một văn kiện mang tính chất cương lĩnh. Đó là: Sự kiện lịch sử nào năm 1930 đã chứng tỏ “thời kỳ đấu tranh kịch liệt” đã đến? Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng? Phát hiện câu sai. Thủ đoạn của Mỹ và tai sai trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" (1969-1975). Từ những nam 1950 trở đi, đế quốc Mỹ đã can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Theo đó đến năm 1954, viện trợ của Mỹ cho Pháp đã tăng bao nhiêu % trong ngân sách chiến tranh ở Đông Dương: Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám -­ 1945 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm nào? Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam ­ Lào và Campuchia được thành lập khi nào? Ba nghìn nông dân Thanh Chương kéo đến phá đồn điền Trí Viễn vào thời gian nào? Cuộc hành quân "Lam Sơn 719" của Mỹ ­ Nguỵ bị đánh bại vào thời gian nào? Tại Đại hội nào của Đảng CSVN coi: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu"? Những thắng lợi chủ yếu của cách mạng tháng Tám năm 1945 là.  Có thắng lợi nào nêu sai ?  Quốc hội khoá mấy đã quyết định đổi tên nước ta thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Hôm nay buổi sáng tháng ba Mừng ngày thắng lợi Đảng ta ra đời Hai câu thơ trên nói đến sự kiện gì Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936­1939 là gì? Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã sử dụng mấy chiến lược chiến tranh? Hiệp định Sơ bộ được Hồ Chí Minh ký với G. Sanhtơny vào thời gian nào? Phát hiện một luận điẻm đã bị viết sai trong số các luận điểm sau đây: Đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh (28­-2­-1946) Xác định câu có nội dung đúng và đầy đủ nhất, ở nước ta kttt định hướng XHCN là: Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng nào? Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng? Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936-1939 diễn ra như thế nào? Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN tư thời gian nào? Tìm đáp án đúng: Đại hội văn hoá toàn quốc lần thứ hai xác định phương châm xây dựng nền văn hoá mới: Xác định tổ chức hoặc phong trào cách mạng do các phu sĩ yêu nước như cụ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp … khởi xướng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua trong Đại hội nào của Đảng? Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào cách mạng 1936-1939?

Thành viên đã làm bài (4)
leduyky2014 baonocnoc Minhtang99 son-van-tran
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.960
Thành viên mới nhất 621151361587250
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn