Bài trắc nghiệm số 4
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ai chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1940? Phát hiện một đáp án sai. Những mục tiêu, nội dung cao trào cứu nước giải phóng dân tộc 1939-1945 do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tổ chức là: Khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm của nước ta còn kém là do các nguyên nhân sau đây. Hỏi: Nguyên nhân nào thuộc về yếu kém của LLSX ? Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội "Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết"? Hội văn hoá cứu quốc được thành lập vào thời gian nào? Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Đảng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương đã quy định: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào? Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta đã trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4/1931 Đảng ta được quốc tế cộng sản công nhận: Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chính phủ Mỹ đã phải thay bao nhiêu Tổng tư lệnh quân viễn chinh Mỹ ở Việt Nam? Bộ Chính trị đã thông qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào thời gian nào: Tìm một câu đúng và khái quát nhất ? Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan bắt nguồn từ các nhân tố khách quan sau. Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững? Về cơ bản đến năm nào Việt Nam mở cửa thị trường Dịch vụ Ngân hàng? Tìm câu trả lời đúng? Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? Phát hiện câu sai. Để thực hiện âm mơưu thâm độc và tàn bạo xâm lươợc miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã thực hiện những chiến lươợc chiến tranh gì?  Trong cao trào vận động cứu nước 1939­1945, chiến khu cách mạng được xây dựng ở vùng Chí Linh -­ Đông Triều có tên là gì? Ý nghĩa lớn nhất về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Bài học kinh nghiệm về lực lượng cách mạng được rút ra trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? Điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì? Nhiệm vụ cách mạng của Đảng ta xác định trong thời kỳ 1936-1939 là gì? Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) đại biểu của tổ chức cộng sản nào ở Bắc Kì tham dự? Đối với cách mạng Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì? Dự thảo "Đề cương cách mạng miền Nam" được viết vào thời gian nào? Hệ thống Đảng trong nước nói chung đã được khôi phục vào thời gian nào? Người đứng đầu phong trào Đông Du (1906-1908) là vị yêu nước nào sau đây: Việt Nam Giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào? Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào? Quân ta vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội ngày nào?

Thành viên đã làm bài (4)
son-van-tran leduyky2014 Minhtang99 baonocnoc
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.819
Thành viên mới nhất 241852886587933
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn