Bài trắc nghiệm số 10
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930 Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam? Tổ chức nào triệu tập Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào? Đại hội IV của Đảng đã rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm? Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là gì? Chiến tranh thế giới II bùng nổ vào thời gian nào? Mặt trận Việt Minh ra Tuyên ngôn về sự ra đời của Mặt trận vào thời gian nào? Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương vào thời gian nào? Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953­ - 1954, những hướng tiến công chiến lược của quân và dân ta: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất bầu ai làm Tổng bí thư Trong tiến trình hình thành và phát triển từ năm 1930­1951, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra bao nhiêu Cương lĩnh chính trị và vào thời điểm nào Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là: Khả năng cạnh tranh của nhiều sản phẩm của nước ta còn kếm là do các nguyên nhân sau đây. Hỏi: Nguyên nhân nào thuộc trách nhiệm của ngành giáo dục. Tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng Tư sản ở Việt Nam trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là tổ chức nào sau đây: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam? Hội nghị nào của Đảng đã quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968? Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc Pháp; bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập ...”. Đây là một trong những nội dung của văn kiện nào? Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ? Hội nghị cấp cao Đông á lần thứ nhất họp vào cuối năm 2005 có thành phần như sau. Chọn đáp án đúng: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?

Thành viên đã làm bài (5)
leduyky2014 son-van-tran baonocnoc Minhtang99 dung1995
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.593
Thành viên mới nhất 106313893345598001880
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn