Bài trắc nghiệm số 4
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (đại đoàn 308) được thành lập khi nào? Cuối năm 1946, thực dân Pháp đã bội ước, liên tục tăng cường khiêu khích và lấn chiếm thêm một số địa điểm như: Một số tác phẩm mang tính chính trị được phổ biến rộng rãi nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin và chính sách của Đảng đó là tác phẩm nào? Phát hiện câu sai. Những bài học kinh nghiệm của cao trào dân chủ Đông Dương do Đảng lãnh đạo là kinh nghiệm Sự kiện nào đánh dấu bước đi đầu tiên trong tiến trình Hội nhập khu vực và Quốc tế vủa Việt Nam? Ngày 8/­5­/1954, Hội nghị Giơnevơ bàn về chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương khai mạc và kết thúc ngày: Ai được cử làm Bí thư Trung ương cục miền Nam đầu tiên? Hội nghị lần thứ sáu (11/1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì? Phát hiện một câu có nội dung không phù hợp. Kết cấu hạ tầng nông thôn gồm Xác định một câu có nội dung sai. Chính sách đối với kinh tế tư nhân gồm các luận điểm sau đây. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là: Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930? ý nghĩa của quá trình thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng" đối với cuộc kháng chiến chống Pháp Hội nghị Trung ương 6 (11­1939) họp tại đâu? Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào? Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào? Tháng 3­1951, Đại Hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Bộ Chính trị đã ra chỉ thị về việc lãnh đạo tổng tuyển cử trong cả nước vào ngày nào? Chủ trương đổi mới công tác kế hoạch hoá và cải tiến một cách cơ bản chính sách kinh tế để làm cho sản xuất "bung ra" được nêu lên ở Hội nghị nào của Trung ương Đảng, khoá IV? Phát hiện câu có nội dung sai. CNH, HĐH nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo nội dung và mục tiêu sau

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.339
Thành viên mới nhất 227900691275900
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn