Bài trắc nghiệm số 7
Trắc nghiệm kinh tế chính trị
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các luận điểm dưới đây, luận điểm nào sai? Tư bản giả không tồn tại dưới các hình thức: Các nhân tố nào làm tăng sản phẩm cho xã hội? Xuất khẩu tư bản là: Chi phí thực tế của xã hội tạo ra: Giá trị hàng hoá sức lao động gồm: Hình thức tồn tại của các tập đoàn tư bản tài chính của CNTB ngày nay thường dưới dạng: Những ý kiến dưới đây về sản xuất giá trị thặng dư của CNTB ngày nay, nhận xét nào đúng? Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng? Ý kiến nào dưới đây đúng về ảnh hưởng của cung cầu. Mệnh đề nào dưới đây đúng? Tín dụng thương mại TBCN sử dụng phương tiện thanh toán là: Nguồn trực tiếp của tập trung tư bản là: Tiền công TBCN là: Bạn cho biết cuộc đại khủng hoảng kinh tế của CNTB nổ ra vào thời kỳ nào? Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước là: Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển? Trong các mệnh đề dưới đây hãy chọn các mệnh đề đúng: Nguyên nhân hình thành lợi nhuận độc quyền là: Nội dung nào không thuộc phạm trù sản phẩm xã hội? V.I.Lênin nêu ra mấy thành phần kinh tế trong TKQĐ ở nước Nga? Lực lượng sản xuất biểu hiện: Giá trị hàng hoá được tạo ra từ đâu? Đặc điểm hoạt động của thương nghiệp trước CNTB là: Các yếu tố dưới đây, yếu tố nào không thuộc tư bản bất biến? Trong tư liệu lao động, bộ phận nào quyết định đến năng suất lao động? Yếu tố chủ thể của lực lượng sản xuất là: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối có điểm nào giống nhau Các yếu tố dưới đây, yếu tố nào thuộc tư bản lưu động Thu nhập quốc dân về mặt hiện vật gồm:

Thành viên đã làm bài (2)
marikishtar ngoc183
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.533
Thành viên mới nhất 1904478876509650
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP