Đề thi thử hóa học số 32
Thi thử đại học
Môn thi hóa học
Đề thi thử hóa học số 32
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
Dungtrian tranhuupho uong-ngoc-hung
Cho các phản ứng: M + 2HCl  MCl2 + H2 MCl2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaCl 4M(OH)2 + O2 + H2O 4M(OH)3 M(OH)3 + NaOH  Na[M(OH)4] M là kim loại nào sau đây: Thế điện cực chuẩn E° của pin điện hoá Sn — Ag là: Cho vào 1 ống nghiệm đựng dung dịch glixin, dung dịch NaNO2 và 2 giọt axit axetic nguyên chất. Phản ứng nào đã xảy ra trong ống nghiệm? Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là: Amino axit X chứa một nhóm chức amin bậc một trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng C thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích là 4 : 1. X có công thức cấu tạo là: Nhận xét nào sau đây không đúng? Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức, mạch hở, bậc I phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc). Công thức của amin đó là: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 (ml) dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là: Một este có công thức phân tử C3H7O2N, biết este đó được điều chế từ amino axit X và ancol metylic. Công thức cấu tạo của amino axit X là: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron: [khí hiếm] (n — 1)dα ns1. Phương án nào không thể là nguyên tố R? Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng và dung dịch HNO3 loãng tạo 2 loại muối khác nhau? Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: X, Y, Z, E có công thức tổng quát là C2H2On (n ≥ 0) và cho biết: - Tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 có: X, Y, Z. - Tác dụng với NaOH có: Z, E. - Tác dụng với H2O có: X. Hãy cho biết X, Y, Z, E là những chất nào sau đây? Thực hiện phản ứng tráng bạc 36 gam dung dịch glucozơ 10% với lượng dư dung dịch AgNCO3/NH3 nếu hiệu suất phản ứng 100% thì khối lượng bạc kim loại thu được là: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là: Chọn câu đúng trong các câu sau? Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là: Câu nào đúng? Điều kiện cần và đủ để có ăn mòn điện hóa là: 1. Các điện cực phải khác chất nhau. 2. Phải có nhiệt độ cao. 3. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau. 4. Các điện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li. Lấy 2,98 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe cho vào 200 ml dung dịch HCl, sau khi phản ứng hoàn toàn cô cạn (trong điều kiện không có oxi) thì được 5,82 gam chất rắn. Thể tích H2 bay ra (đktc) là: Chất khí cacbon monoxit có trong thành phần loại khí nào sau đây? Cho một số tính chất: Có dạng sợi (1); Tan trong nước (2); Tan trong nước Svayde (3); Phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); Tham gia phản ứng tráng bạc (5); Bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các amin X đơn chức bằng không khí vừa đủ thu được 0,4 mol CO2, 0,7 mol H2O và 3,1 mol N2. Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó N2 chiếm 80% thể tích không khí. Giá trị của m là:  Cho bột sắt đến dư vào 200 (ml) dung dịch HNO3 4M (tạo khí NO), lọc bỏ phần rắn không tan thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X rồi lọc lấy kết tủa, đem nung ngoài không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn thu được có khối lượng là: Một số nước giếng khoan có chứa hợp chất của sắt, thường gặp ở dạng cation Fe2+ và anion nào sau đây? Trong công nghiệp người ta điều chế NaOH dựa trên phản ứng nào sau đây? Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây? Một dung dịch có tính chất sau: - Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 khi đun nóng. - Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam. - Bị thủy phân nhờ axit hoặc men enzim. Dung dịch đó là: Dùng khí CO để khử sắt (III) oxit, sản phẩm khử sinh ra có thể là chất nào sau đây? Cho m gam hỗn hợp hai α-aminoaxit no đều chứa một chức cacboxyl và một chức amino tác dụng với 110 (ml) dung dịch HCl 2M, được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch X cần dùng 140 (ml) dung dịch KOH 3M. Đốt cháy m gam hỗn hợp hai aminoaxit trên và cho tất cả sản phẩm cháy qua bình NaOH dư thì khối lượng của bình này tăng thêm 32,8 gam. Biết khi đốt cháy nitơ tạo thành ở dạng đơn chất. Tên gọi của aminoaxit có khối lượng phân tử nhỏ hơn là:  Phát biểu nào sau đây là đúng? Cho biết Eº(Cr3+/Cr) = −0,74 (V) ; Eº(Pb2+/Pb) = −0,13 (V). Sự so sánh nào sau đây là đúng? Có bốn chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng thêm một chất nào sau đây để nhận biết? Phương pháp thường dùng để điều chế kim loại phân nhóm phụ như crom, mangan, sắt...? Để đo chính xác thể tích của dung dịch trong chuẩn độ thể tích ta cần dùng dụng cụ nào sau đây? Từ hai phản ứng sau: Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu. Có thể rút ra: Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 (kg) chất béo (có lẫn 1 lượng nhỏ axit béo tự do) có chỉ số axit bằng 8,4 cần dùng tối thiểu 450 (ml) dung dịch NaOH 1M. Khối lượng xà phòng thu được là: Cho các câu sau: 1) Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra các phản ứng hoá học với các chất đó. 2) Chất tẩy màu làm sạch các vết màu bẩn nhờ các phản ứng hoá học. 3) Chất kị nước tan tốt trong dầu mỡ. 4) Chất giặt rửa tổng hợp là hỗn hợp các muối natri hoặc kali của các axit béo. Phương án nào gồm các câu đúng là? Khối lượng Al2O3 và khối lượng than chì (C) đã dùng để sản xuất được 4,05 tấn Al, lần lượt là (cho rằng toàn bộ lượng O2 thoát ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit): Chất X có công thức C5H8, biết rằng khi hiđro hoá chất đó ta thu được chất isopentan. Chất X có khả năng trùng hợp thành cao su. X là chất nào trong số các chất sau: Thực hiện phản ứng trùng hợp 25 gam vinyl clorua thu được hỗn hợp X. Lượng hỗn hợp này có khả năng làm mất màu 80 (ml) dung dịch brom 1,0M. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là: Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp là 60% và 80%. Muốn tổng hợp 120 (kg) poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và rượu tương ứng cần dùng lần lượt là: Cho hỗn hợp dạng bột hai kim loại Mg và Al vào dung dịch có hòa tan hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp hai kim loại và dung dịch D. Như vậy: Cho 43,2 (g) muối nhôm sunfat tác dụng vừa đủ với 250 (ml) dung dịch NaOH, người ta thu được 7,8 (g) kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là: Trộn 8,1 gam bột Al với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm một thời gian, thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là: Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu được 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: Cho 2 (mol) CH3COOH phản ứng với 3 (mol) C2H5OH trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng este hoá đạt 66,67%. Hằng số cân bằng KC của có giá trị là: Hòa tan a gam hỗn hợp Cu và Fe (trong đó Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml dung dịch HNO3 63% (D = 1,38 g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X cân nặng 0,75a gam, dung dịch Y và 6,104 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Cô cạn Y thì thu được b gam muối khan. Giá trị của a và b là: Để thu được kết tủa Al(OH)3 người ta dùng cách nào sau đây? Điện phân nóng chảy 25,98 gam MIn thì thu được 12,6 gam iot. MIn có công thức phân tử nào sau đây?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.463
Thành viên mới nhất il-lu-sion
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn