Đề thi thử hóa học số 25
Thi thử đại học
Môn thi hóa học
Đề thi thử hóa học số 25
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
hi-ngo uong-ngoc-hung tbtlee
Hoà tan một chất khí vào nước, lấy dung dịch thu được cho tác dụng đến dư với dung dịch ZnSO4, thấy có kết tủa trắng rồi kết tủa lại tan ra. Khí đó là: Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ: Nung nóng m (gam) hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 (lít) khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 (gam) kết tủa. Giá trị của m là: Có 3 chất lỏng là C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và 3 dung dịch là NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng chất nào sau đây có nhận biết tất cả các chất trên? Mantozơ còn gọi là đường mạch nha, là đồng phân của: Khi điện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì, có màng ngăn xốp) thì: Có một dung dịch chứa đồng thời các cation: Fe3+’ Cu2+, Ag+. Để nhận biết sự có mặt của 3 cation trên trong một dung dịch ta dùng: Đun sôi a (gam) một triglixerit (X) với dung dịch KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 (gam) glixerol và hỗn hợp Y gồm m (gam) muối của axit oleic với 3,18 (gam) muối của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là: Cho sơ đồ biến hóa: Cho biết X3 là ancol đa chức, X4 tham gia phản ứng tráng bạc, X5 là axit propanđioic. Công thức phân tử và tên của X1 là: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2/Mg ; Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/ Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là: Cho các dung dịch riêng biệt chứa các cation : Na+, Mg2+, Al3+. Có thể dùng chất nào dưới đây để phân biệt? Điện phân dung dịch AgNO3 sau một thời gian thì dừng lại, dung dịch sau điện phân có pH = 3, hiệu suất điện phân là 80%, thể tích dung dịch coi như không đổi. Nồng độ AgNO3 sau điện phân là: Lấy x mol Al cho vào một dung dịch có a mol AgNO3, b mol Zn(NO3)2. Phản ứng kết thúc được dung dịch X có 2 muối. Cho dung dịch X tác dụng với NaOH dư không có kết tủa. Mối quan hệ giữa x, a, b là: Nhận xét nào sau đây không đúng? Cho giá trị điện thế cực chuẩn của một số cặp oxi hóa - khử: Phản ứng nào sau đây xảy ra? Một amin đơn chức, bậc I, mạch không nhánh chứa 19,178% nitơ về khối lượng. Tên gọi của amin là: Đổ 200 (ml) dung dịch NaOH vào 400 (ml) dung dịch Al(NO3)3 0,2M thu được 4,68 (g) kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là: Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang và luyện thép? Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo tơ nilon-6,6? Có hiện tượng gì xảy ra khi cho một ít bột Cu vào ống nghiệm có chứa dung dịch Fe2(SO4)3? Nhận định đúng khi nói về nhóm kim loại kiềm thổ là: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ, mantozơ và glucozơ (trong đó số mol glucozơ bằng tổng số mol saccarozơ và mantozơ) vào nước được dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,80 gam Ag. - Thủy phân hoàn toàn phần 2 (đun với dung dịch H2SO4 dư), sau đó trung hòa và thực hiện phản ứng tráng bạc thu được 19,44 gam Ag. Giá trị của m là: Ngâm một lá kẽm trong dung dịch chứa 2,24 (gam) ion kim loại M2+. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng thêm 0,94 (gam). M2+ là ion nào sau đây? Phát biểu nào sau đây là đúng? Cho các chất: anđehit fomic, axit axetic, glucozơ. Câu nào sau đây không đúng khi nói về các chất này? Cho 750 (gam) benzen phản ứng với HNO3 đặc có mặt H2SO4 đặc, sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là: Thuốc thử thích hợp để phân biệt 3 chất lỏng riêng biệt: toluen, anilin, benzen đựng trong 3 lọ không nhãn là: Trong nước tiểu của người bị bệnh tiểu đường có chứa một lượng nhỏ glucozơ. Phản ứng nào sau đây để nhận biết sự có mặt của glucozơ trong nước tiểu? Để tiêu hoá casein (protein có trong sữa) trước hết phải: Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Có các câu sau : 1. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB. 2. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB. 3. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIB. 4. Ion Cu+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà. 5. Ion Cu2+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà. Các câu đúng là Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là: Hoà tan hoàn toàn 6,36 (gam) hỗn hợp X gồm 2 muối cabonat của hai kim loại kiềm thổ, thuộc hai chu kì liên tiếp nhau bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được khí B. Cho B hấp thu hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 13,79 (gam) kết tủa. Hai kim loại kiềm là: Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ  = 1 : 1. Polime trên là polime nào trong số các polime sau: Trong sơ đồ sau: X  Y  Cao su buna thì X, Y lần lượt là: (I) X là ancol etylic, Y là buta-1,3-đien. (II) X là vinyl axetilen, Y là buta-1,3-đien. (III) X là butan, Y là buta-1,3-đien. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng? Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 (ml) dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm: Nhận định nào đúng về quá trình xảy ra ở cực âm và cực dương khi điện phân dung dịch NaCl và điện phân NaCl nóng chảy? Nhôm không tác dụng với chất nào sau đây? Khử hoàn toàn 0,25 mol Fe3O4 bằng H2. Sản phẩm hơi cho hấp thụ vào 18 gam dung dịch H2SO4 80%. Nồng độ H2SO4 sau khi hấp thụ hơi nước là: Những kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit bảo vệ khi để ngoài không khí ẩm? (1) Zn; (2) Fe; (3) Ca; (4) Al; (5) Na. Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, ta có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại tạp chất ra khỏi tấm kim loại vàng? Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá 500 gam benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết rằng hiệu suất mỗi giai đoạn đều đạt 78%? Thực hiện phản ứng este hóa hỗn hợp gồm 322,5 gam axit metacrylic và 150 gam ancol metylic với hiệu suất đạt 60%. Khối lượng metyl metacrylat thu được là: Este X được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức. Công thức của X có dạng: Kim loại nào nhẹ nhất? Chọn phương án nào sau đây (theo trình tự) để nhận biết 3 cốc đựng 3 dung dịch: Na2CO3, NaHCO3 và hỗn hợp Na2CO3 + NaHCO3 mà không dùng nhiệt độ? Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat là: Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, N2 và hơi H2O. X có thể là chất nào sau đây? Cho các chất sau: p-CH3C6H5NH2 (1), m-CH3C6H5NH2 (2), C6H5NHCH3 (3), C6H5NH2 (4). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là: Cho 0,3 mol Fe vào dung dịch H2SO4 loãng và 0,3 mol Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Tỉ lệ mol khí thoát ra ở 2 thí nghiệm là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.244
Thành viên mới nhất thuyy-ribi
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn