Đề thi thử hóa học số 24
Thi thử đại học
Môn thi hóa học
Đề thi thử hóa học số 24
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
hi-ngo
Nhận định nào không đúng về cách làm mềm nước cứng? Dãy các chất được sắp xếp theo chiều lực bazơ tăng dần là: (A) CH3NHCH3; (B) NH3; (C) CH3NH2; (D) ; (E) ; (G) Hoà tan 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại X, Y đều thuộc nhóm IIA vào nước được 100 ml dung dịch E. Để làm kết tủa hết ion Cl- có trong dung dịch E người ta cho tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là: Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3? 1. Hiện tượng sủi bọt. 2. Hiện tượng có kết tủa đỏ nâu. 3. Không có hiện tượng gì. 4. Hiện tượng có kết tủa trắng. Hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ. Thủy phân hết 7,02 gam hỗn hợp X trong môi trường axit thành dung dịch Y. Trung hòa hết axit trong dung dịch Y rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì được 8,64 gam Ag. Phần trăm khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp là: Trung hoà 1 mol α - amino axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,286% về khối lượng. Công thức cấu tạo của X là: Trên cửa các đập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá Zn mỏng. Làm như vậy để chống ăn mòn cửa đập theo phương pháp nào trong các phương pháp sau đây? Hấp thụ hết 0,3 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Lượng kết tủa thu được là: Khi đốt băng Mg rồi cho vào cốc đựng khí CO2 thì có hiện tượng gì xảy ra? Polime là: Các hiện tượng thí nghiệm nào sau đây được mô tả đúng? Nguyên nhân nào sau đây gây ra bệnh loãng xương ở người cao tuổi? Nhóm gồm các polime có thể tham gia phản ứng thuỷ phân là: Chất A có công thức C11H20O4. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và hai rượu là etanol và propanol-2 (propan-2-ol). Cấu tạo của A là: Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe bằng dung dịch hỗn hợp Y gồm hai axit HCl và H2SO4 thu được dung dịch Z và V lít (đktc) khí H2. Cho NaOH tới dư vào dung dịch Z thu được 13,5 gam kết tủa. Giá trị của V là: Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về: Mô tả không đúng về cấu trúc mạch của các polime là: Phương pháp điều chế kim loại kiềm là: Để bảo quản dung dịch Fe2(SO4)3, tránh hiện tượng thủy phân, người ta thường nhỏ vào ít giọt: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần % khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ửng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là: Đốt cháy hoàn toàn m (gam) hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,55 (gam) và có m (gam) kết tủa. Giá trị của m là: Nitro hóa benzen thu được 2 chất hữu cơ X và Y, trong đó Y nhiều hơn X một nhóm -NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam hỗn hợp X, Y thu được CO2, H2O và 1,232 lít khí N2 (đktc). CTPT và số mol của X trong hỗn hợp là: Ngâm Cu dư vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm Fe dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm: Không gặp các kim loại kiềm và kiềm thổ ở dạng tự do trong thiên nhiên vì: Có hai bình điện phân mắc nối tiếp nhau. Bình 1 chứa dung dịch CuCl2, bình 2 chứa dung dịch AgNO3. Tiến hành điện phân với điện cực trơ, kết thúc điện phân thấy catốt của bình 1 tăng 1,6 (gam). Khối lượng catốt của bình 2 tăng lên là: Nhận định nào sau đây không đúng về phương pháp điểu chế kim loại? Từ axit nitric dư và 2 tấn xenlulozơ có thể sản xuất được bao nhiêu tấn thuốc súng không khói xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng là 60%? Để xác định hàm lượng cacbon trong thép (không có lưu huỳnh) người ta dẫn một dòng oxi dư đi qua ống sử dụng 15 gam thép (dạng phôi bào hoặc bột) nung nóng và cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ hết vào ống đựng KOH rắn. Sau thí nghiệm thấy khối lượng ống KOH tăng lên 0,44g. Vậy hàm lượng % của cacbon trong mẫu thép trên là: Khi trùng ngưng a gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là: Hoà tan 13,4 (gam) hỗn hợp X gồm Na, Al, Fe (nNa < nAl) vào nước dư thu được 4,48 (lít) H2 (đktc) còn lại chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch Cu(NO3)2 thu được 9,6 (gam) kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là: Polime X chứa 38,4% C, 4,8% H, còn lại là Cl về khối lượng. Công thức của X là: Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt: NaCl, (NH4)2CO3, NH4Cl, FeCl3, AlCl3 người ta có thể dùng kim loại nào trong các kim loại sau đây? Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 162.000 đvC, còn trong sợi gai là 567.000 đvC. Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử xenlulozơ của mỗi loại sợi tương ứng là: Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là: Alanin có thể phản ứng với các chất nào sau đây? Để thu được Ag nguyên chất từ hỗn hợp Fe, Cu, Al, Ag, có thể dùng: Điện phân dung dịch bạc nitrat với điện cực trở, ta thu được ...... ở catôt và khí ....... ở anôt. Thuốc thử thích hợp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là: Hợp chất hữu cơ X có công thức tổng quát CxHyOzNt. Thành phần % khối lượng của N và O trong X lần lượt là 15,730% và 35,955%. Khi X tác dụng với HCl chỉ tạo ra muối R(Oz)NH3Cl (R là gốc hiđrocacbon). Biết X có trong thiên nhiên và tham gia phản ứng trùng ngưng. Công thức cấu tạo của X là: Từ xenlulozơ ta có thể sản xuất được: Cho 10,5 (g) hỗn hợp gồm bột Al và một kim loại kiềm M vào nước. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 5,6 lít khí (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch A để lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Lọc kết tủa, sấy khô, cân được 7,8 (g). Kim loại M là: Thuỷ phân hoàn toàn oligopeptit X có phân tử khối 745 đvC chỉ thu được glyxin và alanin. Có bao nhiêu mắt xích glyxin và alanin trong oligopeptit trên? Cho 2,24 lít khí C2H2 (đktc) tác dụng hết với HCl (t°, HgCl2) để điều chế ra vinyl clorua. Sau đó tiến hành trùng hợp vinyl clorua thành poli(vinyl clorua). Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được nếu hiệu suất của mỗi quá trình là 90%? Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có: Để phân biệt hai dung dịch KHCO3 và K2CO3, ta có thể dùng cách: Cho chất biến hóa: CH3COOCH=CH2 Các chất A, B, X lần lượt là: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính khử từ trái sang phải là: Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO3 (các điện cực trơ), ở cực âm xảy ra phản ứng nào sau đây? Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất tác dụng được với Al (dạng bột)?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.824
Thành viên mới nhất 453556161757708
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn