Đề thi thử hóa học số 23
Thi thử đại học
Môn thi hóa học
Đề thi thử hóa học số 23
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
uong-ngoc-hung hi-ngo
Trong một bình kín chứa một este no, đơn chức, mạch hở X và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9°C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. Công thức phân tử của X là: Trong pin điện hoá Zn — Cu. Phản ứng hoá học nào xảy ra ở cực âm? Đốt cháy một amino axit được 2a mol CO2 và  mol N2. Amino axit trên có công thức cấu tạo là: Người ta dùng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al2O3 trong quặng là 40%. Biết hiệu suất quá trình sản xuất là 90%. Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần dùng bao nhiêu tấn quặng boxit? Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp theo trình tự tăng dần của: Chọn phương pháp thích hợp để tinh chế đồng thô thành đồng tinh khiết? Nếu hòa tan hoàn toàn 7,467 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít SO2 (đktc). Kim loại M là: Phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O có các hệ số cân bằng lần lượt là: Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp lỏng gồm: phenol, benzen và anilin có thể làm theo cách nào sau đây? Polime nào sau đây có dạng phân nhánh? Cho 0,2 mol Mg vào dung dịch HNO3 loãng có dư tạo khí N2O. Số mol HNO3 đã bị khử là: Cho hai phản ứng sau (dưới dạng ion thu gọn): Cu + 2Fe3+ 2Fe2+ + Cu2+ Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần? Một sợi dây Cu nối tiếp với một sợi dây Al để trong không khí ẩm. Hiện tượng nào sẽ xảy ra ở chỗ nối của 2 dây kim loại trên sau một thời gian? Xà phòng hóa hoàn toàn 1 mol este X thu được 1 mol muối và x (x ≥ 2) mol ancol. Vậy este X được tạo thành từ: Điện phân 200 (ml) dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1 M và CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở catot có 3,2 (g) Cu thì thể tích khí thoát ra ở anôt là: Cho khí H2S lội chậm cho đến dư qua dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3, AlCl3, NH4Cl và CuCl2 thu được kết tủa X. Kết tủa X là: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu được 15,00 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 5,10 gam. Giá trị của m là: Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được chọn để điều chế kim loại Cu có độ tinh khiết cao từ khoáng chất malachit Cu(OH)2.CuCO3? Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ X là C4H8O2. Số đồng phân cấu tạo chứa chức este của X là: Polime X có phân tử khối là 504.000 và hệ số trùng hợp n = 12.000. X là: Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 (mol) X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 (mol) Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là: Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam chất hữu cơ X, sau phản ứng thu được 26,88 lít hỗn hợp khí CO2, N2 và hơi H2O. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 88,65 gam kết tủa và có 1,68 lít khí thoát ra khỏi bình. Dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 56,7 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Biết X có một nguyên tử nitơ, các thể tích khí đo ở đktc. Số đồng phân cấu tạo của X là: Số đồng phân của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H10O2 có thể tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với kim loại Na là: Chất hữu cơ X có CTPT là C8H8O2. Đun nóng X trong NaOH thu được 2 muối. Số đồng phân cấu tạo của X là: Cho các chất sau: Axit propionic (1), axeton (2), metyl axetat (3), propan-1-ol (4). Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi? Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm: Có 400 (ml) dung dịch chứa HCl và KCl đem điện phân trong bình điện phân có vách ngăn với cường độ dòng điện 9,65 (A) trong 20 phút thì dung dịch có chứa một chất tan pH = 13, coi thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol của dung dịch HCl và KCl ban đầu lần lượt là: Cho hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch FeSO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X và dung dịch Y. Thành phần của X, Y phù hợp với thí nghiệm là: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là: Có hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2. Hãy chọn hoá chất để tách hỗn hợp này? Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COOR (R là gốc hiđrocacbon). Cho m gam A tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3 tạo thành 3,36 lít khí CO2 (đktc). Cùng lượng A trên phản ứng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch NaOH 2,5M tạo ra 6 (g) ROH. ROH là: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4? Cao su buna được sản xuất từ gỗ chứa 50% xenlulozơ theo sơ đồ: Xenlulozơ glucozơ etanol buta-1,3-đien CSBN Hiệu suất của 4 giai đoạn lần lượt là 60%, 80%, 75% và 100%. Để sản xuất 1,0 tấn CSBN cần bao nhiêu tấn gỗ? Để 10,08 gam Fe ngoài không khí một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp rắn gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp rắn trong HNO3 dư thu được V lít NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? Chọn phương pháp để phân biệt dung dịch các chất sau: glixerol, glucozơ, anilin, glyxin, anbumin. Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ số mol là 1 : 2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít H2 (đktc) và chất rắn. Khối lượng chất rắn là: Thuỷ phân hợp chất: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH thu được các amino axit là: Dãy ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Có hỗn hợp bột kim loại Ag và Cu. Những phương pháp hoá học nào sau đây có thể dùng để tách riêng Ag và Cu? 1. Đốt nóng trong không khí, hoà tan hỗn hợp vào axit HCl, lọc, điện phân dung dịch. 2. Dùng dung dịch HNO3, cô cạn, nhiệt phân, dùng dd HCl, điện phân dd. 3. Dùng dd H2SO4 loãng, khuấy, lọc, điện phân dd. Phương án đúng là: Để khử 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít CO (đktc). Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng là: Chất nào sau đây được gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước? Cho m (gam) bột Cu vào 400 (ml) dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 (gam) hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 (gam) bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 (gam) chất rắn Z. Giá trị của m là: Người ta thường dùng tôn tráng kẽm để bảo vệ sắt vì: Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào sau đây? Tính chất vật lí nào sau đây của các kim loại không phải do các electron tự do gây ra? Cho 45 (gam) trieste của glixerol với một axit béo tác dụng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch NaOH 1,5M được m1 (gam) xà phòng và m2 (gam) glixerol. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 50 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là: Các hợp kim quan trọng của Al là hợp kim: đuyra; silumin; almelec; electron. Thành phần và tính chất của loại hợp kim này là: Đường saccarozơ (đường mía) thuộc loại saccarit nào?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.538
Thành viên mới nhất 106660242540687550250
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP