Đề thi thử hóa học số 22
Thi thử đại học
Môn thi hóa học
Đề thi thử hóa học số 22
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (2)
uong-ngoc-hung hi-ngo
Đun 12 (gam) axit axetic với 13,8 (gam) etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 (gam) este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: Cho rất từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl. Chọn phát biểu đúng nhất? Dung dịch muối của crom (III) có tính thuận từ. Điều này có thể kết luận về sự lai hoá của ion trung tâm Cr3+ là: Phản ứng nào không thể điều chế được FeCl2? Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Zn, Mg, Cu. Cho m gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) còn lại chất rắn không tan Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 3,34 lít H2 (đktc), phần chất rắn không tan có khối lượng 10,8 gam. Giá trị của m là: Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá: = 0,46 (V); = 1,1 (V); = 0,47 (V) (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là: Trong phân tử của các gluxit luôn có: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol (và thứ tự phân tử khối tăng dần) bằng 1 : 10 : 5 thì CTCT của 3 amin đó là: Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế kim loại bari? Quặng boxit thành phần chủ yếu là Al2O3 và tạp chất là SiO2 và Fe2O3. Để làm sạch Al2O3 trong công nghiệp có thể sử dụng các loại hóa chất nào dưới đây? Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23). Khi trùng hợp vinyl clorua ở điều kiện áp suất cao, người ta thu được poli vinyl clorua (PVC) có khối lượng phân tử trung bình bằng 750000 đvC. Hệ số trùng hợp là: Phát biểu nào sau đây sai? Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp, thu được hỗn hợp khí với tỉ lệ thể tích đo ở cùng điều kiện  = 8 :17. Công thức của hai amin lần lượt là: Cho 35,2 (gam) một este đơn chức X tác dụng hết với 150 (ml) dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46,4 (gam) chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: Trong các công thức sau đây, công thức nào là của xenlulozơ? Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn - Cu là 1,1 V; Cu - Ag là 0,46 V. Biết thế điện cực chuẩn = +0,8 V. Thế điện cực chuẩn  và có giá trị lần lượt là: Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3? Điện phân 200 (ml) dung dịch NaCl 2M (d = 1,1 g/ml) với điện cực bằng than có màng ngăn xốp và dung dịch được khuấy đều. Khí ở catot thoát ra 20,832 lít (đktc) thì ngừng điện phân. Nồng độ phần trăm của hợp chất trong dung dịch sau khi điện phân là bao nhiêu? Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là: Dãy sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự tăng dần tính bazơ: (1) C6H5NH2; (2) C2H5NH2; (3) (C2H5)2NH2; (4) NaOH; (5) NH3. Trường hợp nào sau đây đúng? Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16): Aminoaxit mạch thẳng X có nguồn gốc thiên nhiên, có dạng H2NR(COOH)2. Khi cho 0,15 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,65 gam muối khan. Tên gọi của X là: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C8H8O2. Số đồng phân cấu tạo của X là: Những người thiếu vitamin A thường phải ăn các quả chín, củ có màu như củ cà rốt, quả đu đủ, quả cà chua, quả gấc vì trong đó có: Hòa tan 12g một mẫu quặng chứa Au vào hỗn hợp cường thuỷ có dư. Khi phản ứng hoàn toàn thấy tiêu tốn 0,0015 mol HCl. Phần trăm khối lượng Au trong mẫu quặng trên bằng: Phát biểu không đúng là: Chất nào được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân? Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là: Chọn một hoá chất nào sau đây thường dùng (rẻ tiền) để loại bỏ các chất: SO2, NO2, HF trong khí thải công nghiệp và cation Pb2+, Cu2+ trong nước thải nhà máy? Khẳng định sau đây đúng hay sai? I/ Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử của nó phải có liên kết π. II/ Tính dẻo và tính đàn hồi là 2 cách nói khác nhau về cùng một tính chất vật lí. Những phản ứng và nhận xét nào sau đây đúng? 1. 2RCln 2R + nCl2↑. 2. 2RxOy 2xR + yO2↑. 3. 2RxOy 2Rx + yO2↑. 4. 4MOH  4M + O2↑ + 2H2O. 5. 2MOH  2M + O2↑ +H2. 6. Phản ứng 1 dùng để điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ. 7. Phản ứng 2 dùng để điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm. 8. Phản ứng 2 dùng để điều chế Al. 9. Phản ứng 4 dùng để điều chế Na, K. 10. Phản ứng 5 dùng để điều chế Al. Chất X có tính chất sau: – X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y làm đục nước vôi trong. – X không làm mất màu dung dịch brom. – X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, có thể tạo ra hai muối. X là chất nào trong số các chất sau?  Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? X là một aminoaxit chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 0,445 gam X phản ứng vừa đủ với NaOH tạo ra 0,555 gam muối. Công thức cấu tạo của X có thể là: Số electron độc thân của nguyên tử Fe ở trạng thái cơ bản là: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn + Cu2+  Cu + Zn2+ ( Biết = -0,76 V; = 0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hóa trên là? Hoà tan hoàn toàn 14,45 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 25,76 lít NO2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin thu được CO2 và H2O thì tỉ lệ về thể tích K =  biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử? Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: PVC Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc)? Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? Ngâm một lá Zn nhỏ tinh khiết vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu cho vào hỗn hợp một ít dung dịch CuSO4 thì tốc độ sủi bọt khí sẽ thay đổi như thế nào? Trùng ngưng 8,9 gam alanin thu được m gam một polime và 1,62 gam H2O. Số mắt xích -NH-CH(CH3)-CO- trong m gam polime trên là: Để bảo vệ vỏ tàu biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) với kim loại: Phát biểu nào sau đây không đúng? Hãy chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết 3 dung dịch sau chứa trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn: axit fomic, glixin, axit α, γ-điamino n-butiric? Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng: Đốt cháy hoàn toàn m gam este X cần 5,6 lít O2 (đktc) thu được 12,4 gam hỗn hợp Y gồm khí CO2 và hơi nước có tỉ khối hơi so với H2 bằng 15,5. Mặt khác cho X qua LiAlH4, t° thu được một chất hữu cơ duy nhất. X là: Cho m gam hỗn hợp X gam tinh bột và glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác đun nóng m gam X với dung dịch HCl loãng, dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 32 gam Br2. Giá trị của m là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.694
Thành viên mới nhất phuong-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn