Thi thử đại học
Môn thi hóa học
Đề thi thử hóa học số 2
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Nhúng một thanh Mg vào 200 (ml) dung dịch Fe(NO3)3 1M, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng thanh tăng 0,8 (gam). Số gam Mg bị tan ra là: Trong quá trình điện phân CaCl2 nóng chảy, ở catot xảy ra phản ứng: Cho 6,4 (g) Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. Khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi hấp thụ vào nước có sục khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Giả sử hiệu suất của quá trình là 100%. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là: Điện phân dung dịch NaCl có vách ngăn, ở anot thu được: Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su? Trong dung dịch A có chứa đồng thời các cation: K+, Ag+, Fe2+, Ba2+ và chỉ chứa một loại anion. Đó là anion nào sau đây? Không dùng bình bằng nhôm đựng dung dịch NaOH vì: Khi đốt nóng trong không khí, Cu bị oxi hoá tạo oxit có màu đen. Tiếp tục đốt nóng trong không khí ở nhiệt độ cao hơn, một phần oxit màu đen biến thành oxit mới có màu đỏ. Phản ứng nào đã xảy ra ở giai đoạn này? Trường hợp xảy ra phản ứng là: Cho sơ đồ phản ứng: X C6H6 Y anilin. X và Y tương ứng là: Cho 19,2 (g) hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hóa trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít một chất khí (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là: Hãy chọn một thuốc thử trong các thuốc thử sau đây để phân biệt các dung dịch protein, glixerol, glucozơ, etanol. Hợp chất có công thức phân tử C4H9NO2 có số đồng phân amino axit là: Dùng trong công nghiệp đóng tàu thuỷ, đúc tiền là ứng dụng của hợp kim nào? Trong số những công việc sau, việc nào được thực hiện trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân? 1. Điều chế kim loại kẽm. 2. Điều chế kim loại bạc. 3. Điều chế lưu huỳnh. 4. Tinh chế kim loại đồng. 5. Điều chế kim loại sắt. 6. Mạ niken. Cho hỗn hợp bột gồm Zn, Ni, Mg và Fe vào dung dịch CuSO4 thì kim loại phản ứng trước là: Thực hiện phản ứng tráng bạc với dung dịch X chứa m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ thu được 0,02 mol Ag. Nếu đun nóng X với trong H2SO4 loãng, trung hòa thu được dung dịch Y rồi mới tráng bạc thì được 0,06 mol Ag. Gía trị của m là: Cho phản ứng sau: Na2S + K2Cr2O7 + H2SO4  (X)↓ + (Y) + K2SO4 + Na2SO4 + H2O Các chất X, Y phù hợp là: Khi cần pha chế một dung dịch chuẩn để chuẩn độ thể tích ta có thể dùng dụng cụ nào sau đây? Có 6 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây: , Mg2+' Fe2+' Fe3+, Al3+, Ba2+ (nồng độ khoảng 0,1M). Chỉ dùng một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên là: Tìm cấu hình electron của ion Fe2+? Cho biết Al (Z = 13), cấu hình electron của ion Al3+ là: Cho 17,7 gam một amin no đơn chức tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Công thức của amin là: Từ một loại dầu mỏ, bằng cách chưng cất người ta được 16% xăng và 59% dầu mazut (theo khối lượng). Đem crackinh dầu mazut đó thì thu thêm được 58% xăng (tính theo dầu mazut). Từ 400 tấn dầu mỏ trên có thể thu được bao nhiêu tấn xăng? Trộn 100 (ml) dung dịch AlCl3 1M với 200 (ml) dung dịch NaOH 2,25M được dung dịch A. Để kết tủa hoàn toàn ion Al3+ trong dung dịch A dưới dạng hiđroxit cần dùng một thể tích khí CO2 (đktc) là: Điện phân có màng ngăn hỗn hợp gồm a (mol) NaCl và b (mol) HNO3 sau một thời gian xác định ta thấy dung dịch thu được sau điện phân làm quỳ tím hoá xanh. Điều đó chứng tỏ: Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là: Nước Gia-ven là sản phẩm của quá trình: Dùng khí H2, CO để khử ion kim loại trong oxit là phương pháp có thể dùng để điều chế kim loại nào sau đây? Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Giá trị của m là: Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân? Hoà tan 5,95 (gam) hỗn hợp Zn, Al có tỉ lệ mol là 1 : 2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 (lít) một sản phẩm khử X duy nhất chứa nitơ. X là: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm: Khi nhúng từ từ muôi đồng đựng bột Mg cháy sáng vào cốc nước thì có hiện tượng gì xảy ra? Dẫn chứng chứng tỏ phân tử glucozơ có chứa 5 nhóm -OH là: Một loại hợp chất của sắt trong đó có nguyên tố C (0,01% - 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P. Hợp kim đó là: Có các cặp dung dịch riêng biệt đựng trong các bình mất nhãn: (1) Glucozơ, fructozơ. (2) Glucozơ, saccarozơ. (3) Mantozơ, saccarozơ. (4) Fructozơ, mantozơ. (5) Glucozơ, glixerol. Dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt được những cặp dung dịch nào? Trong dung dịch chứa đồng thời Na+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Thứ tự điện phân các cation là: Một thanh kim loại M hoá trị 2 khi nhúng vào dung dịch Fe(NO3)2 thì khối lượng của thanh giảm 6% so với ban đầu. Nhưng nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO3 thì khối lượng của thanh tăng 25% so với ban đầu. Biết độ giảm số mol của Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol của AgNO3. Kim loại M là: Dung dịch AlCl3 trong nước bị thuỷ phân. Nếu thêm vào dung dịch các chất sau đây, chất nào làm tăng cường quá trình thuỷ phân AlCl3? FeO tác dụng được với dãy chất nào sau đây? Cho 5,6 (g) Fe vào 200 (ml) dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng với H2? Cho dung dịch A có chứa 0,15 mol AlCl3, 0,15 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch NH3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn X có khối lượng là: Điện phân dung dịch chứa đồng thời CuCl2, NaCl, HCl với điện cực trơ, có màng ngăn, pH của dung dịch sẽ thay đổi như thế nào trong quá trình điện phân có màng ngăn? Có 5 lọ mất nhãn chứa 5 dung dịch riêng biệt: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2. Để phân biệt dung dịch trong mỗi lọ có thể dùng tối thiểu mấy thuốc thử ? Hòa tan 3,2 gam Cu vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp X (NO, NO2). Biết tỉ khối của X so với H2 là 19. Thể tích của X thu được là: Loại đá và khoáng chất nào sau đây không chứa canxi cacbonat? Trong số các dung dịch sau: HCl, Ca(OH)2, Na2CO3, NaCl. Các dung dịch có thể làm mềm nước cứng tạm thời là: Hỗn hợp X gồm Fe, FexOy. Hoà tan hoàn toàn m (gam) X cần dùng 60 (ml) dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và 0,224 (lít) H2 (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa thu được rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 2 (gam) chất rắn. Công thức của oxit sắt là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.139
Thành viên mới nhất 2009911249336808
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn