hóa học 12
Amin, Amino axit và Protein
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 3 - 4 (ml) chất lỏng X tinh khiết vào ống nghiệm có sẵn 1 - 2 (ml) nước, lắc đều thu được một chất lỏng trắng đục, để yên một thời gian thấy xuất hiện 2 lớp chất lỏng phân cách. Cho 4 (ml) dung dịch HCl vào và lắc mạnh lại thu được dung dịch đồng nhất. Cho tiếp vài giọt dung dịch NaOH vào lại thấy xuất hiện hai lớp chất lỏng phân cách. Chất X là: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh? Cho polime [-NH-(CH2)5-CO-)]n tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp. Sản phẩm sau phản ứng là: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo glucozơ. Chất đó là: Cho các chất sau: p-CH3C6H5NH2 (1), m-CH3C6H5NH2 (2), C6H5NHCH3 (3), C6H5NH2 (4). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là: Thuốc thử duy nhất để phân biệt các chất lỏng anilin, stiren, benzen là: Chất nào sau đây là amin bậc 2? Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol (và thứ tự phân tử khối tăng dần) bằng 1 : 10 : 5 thì CTCT của 3 amin đó là: Cho amin có CTCT thu gọn như sau: CH3CH2CH2CH2-N(CH3)-CH2CH3. Tên gọi thông thường của amin trên là: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất tác dụng được với anilin? Cho 0,01 mol một aminoaxit A (một loại aminoaxit thiết yếu, mạch thẳng, có chứa nhóm amin cuối mạch) tác dụng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch B. Dung dịch B này phản ứng vừa hết với 100 (ml) dung dịch NaOH 0,3M thu được 2,85 (g) muối. A là: Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ X là C2H8O3N2. Đun nóng 10,8 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Khi cô cạn Y thu được phần bay hơi có chứa một hợp chất hữu cơ Z có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử và còn lại a gam chất rắn. Giá trị của a là: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với: Amino axit X chứa một nhóm chức amin bậc một trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng C thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích là 4 : 1. X có công thức cấu tạo là: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 (ml) dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau: Benzen Nitrobenzen Anilin Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam bezen là: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp, thu được = 1 : 2. Công thức phân tử của 2 amin lần lượt là: Cho vào 1 ống nghiệm đựng dung dịch glixin, dung dịch NaNO2 và 2 giọt axit axetic nguyên chất. Phản ứng nào đã xảy ra trong ống nghiệm? Chất hữu cơ nào sau đây là thể lỏng ở điều kiện thường?

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 quyenkaka vudinhcan1 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.678
Thành viên mới nhất kieu-linh