hóa học 12
Amin, Amino axit và Protein
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây? Dãy các chất được sắp xếp theo chiều lực bazơ tăng dần là: Cho m (gam) anilin tác dụng với HCl đặc, dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,31 (gam) muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là: Hãy chọn một thuốc thử trong các thuốc thử sau đây để phân biệt các dung dịch protein, glixerol, glucozơ, etanol. Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3,08 gam CO2, 0,99 gam H2O và 336 (ml) N2 (đktc). Để trung hoà 0,1 mol X cần 600 (ml) dung dịch HCl 0,5M. Công thức phân tử của X là: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin thu được CO2 và H2O thì tỉ lệ về thể tích K =  biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử? Cho các hợp chất hữu cơ: metyl phenyl ete (anisol), toluen, anilin, phenol. Trong số các chất đã cho, những chất có thể làm mất màu dung dịch brom là: Các amino axit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc dư). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là: Chọn phương pháp để phân biệt dung dịch các chất sau: glixerol, glucozơ, anilin, glyxin, anbumin. 0,59 (g) hỗn hợp hai amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 có pH = 2. (Biết số nguyên tử cacbon trong amin không quá 4). Hai amin có công thức phân tử là: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: Cho 100 (ml) dung dịch α-amino axit (dung dịch X) có 1 nhóm cacboxyl tác dụng vừa đủ với 80 (ml) dung dịch KOH 0,375M. Dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 60 (ml) dung dịch HCl 1M. Nếu cho 30 (ml) dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH rồi cô cạn sản phẩm thì thu được 1,377 gam muối khan. Biết rằng α-amino axit có mạch cacbon không nhánh. Nồng độ mol dung dịch và công thức cấu tạo của amino axit là: Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 50 (ml) dung dịch NaOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1,69 gam muối. Khối lượng mol của X là: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no đơn chức thì phải dùng 10,08 lít O2(đktc). Công thức phân tử của amin là: Số amin bậc hai là đồng phân cấu tạo của C4H11N là: Aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 7,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 11,15 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:  Phát biểu nào sau đây không đúng? Cho các chất : CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH và NH3. Dãy nào sắp xếp các chất trên theo thứ tự tăng dần tính bazơ? Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây để nhận biết được tất cả dung dịch các chất trong dãy sau: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol và hồ tinh bột?

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 vudinhcan1 daovip97 quyenkaka

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.560
Thành viên mới nhất trangg-kunn