hóa học 12
Amin, Amino axit và Protein
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 100 (ml) dung dịch nồng độ 0,3M của aminoaxit no X phản ứng vừa đủ với 48 (ml) dung dịch NaOH 1,25M, sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 5,31 gam muối khan. Nếu cho 100 (ml) dung dịch X trên tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi đem cô cạn sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan? Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về anilin? Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: Chất nào là amin trong các chất sau đây? CH3-NH2 CH3-NH-CH2-CH3 CH3-NH-CO-CH3 NH2-(CH2)2-NH2 (CH3)2NC6H5 NH2-CO-NH2 CH3-CO-NH2 CH3-C6H4-NH2 X là amin thơm có công thức C6H5-NH2, chọn mệnh đề diễn tả đúng tính chất hoá học của X. Cho 0,01 (mol) amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 (ml) dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1,835 (gam) muối. Phân tử khối của X là: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là: Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam aminoaxit X (có một nhóm NH2) thì thu được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O và 1,12 lít (ở đktc) một khí trơ. Công thức phân tử của X là: Khi làm thí nghiệm xong với anilin, trước khi tráng lại bằng nước, nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch loãng nào sau đây? Cho quỳ tím vào dung dịch mỗi hợp chất dưới đây, dung dịch nào làm quỳ tím hoá đỏ? (1) H2N-CH2-COOH; (2) ClNH3-CH2-COOH; (3) H2N-CH2-COONa; (4) H2N-CH2-CH2-CH(CH3)-COOH; (5) HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Có thể nhận biết dung dịch anilin bằng cách nào sau đây? Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu được hai chất hữu cơ A, B (hơn kém nhau một nhóm -NO2). Khi đốt cháy hoàn toàn 2,34 (gam) hỗn hợp A, B tạo thành CO2, H2O và 255,8 (ml) N2 (27°C và 740 mm Hg). Vậy A, B lần lượt là: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol Gly, 1 mol Met, 1 mol Phe và 1 mol Ala. Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit cuối là Phe. Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được các đipeptit Met-Gly; Gly-Ala và Gly-Gly. Trình tự đầy đủ của peptit X là: Cho 0,01 (mol) amino axit X phản ứng hết với 40 (ml) dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115 (gam) muối khan. X có công thức cấu tạo nào sau đây? Hãy chọn thuốc thử thích hợp để nhận biết 3 dung dịch sau chứa trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn: axit fomic, glixin, axit α, γ-điamino n-butiric? Khi thuỷ phân peptit sau đây: Số amino axit khác nhau thu được là: Tỉ lệ thể tích của CO2 : H2O (hơi) khi đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng X của glixin là 6 : 7 (phản ứng cháy sinh ra N2). X tác dụng với glixin cho sản phẩm đipeptit. Công thức cấu tạo của X là: X có công thức phân tử là C2H7NO2. Tìm phát biểu đúng về X, biết X có thể tác dụng với HCl và NaOH? X là một α–amino axit chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. CTCT của X là:

Thành viên đã làm bài (6)
baitap19811 anhthu520 quyenkaka anh vudinhcan1 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.507
Thành viên mới nhất nhi-dang