hóa học 12
Cacbohiđrat
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây? (1) H2/Ni, t° (2) Cu(OH)2 (3) [Ag(NH3)2]OH (4) CH3COOH (H2SO4 đặc). Nhận định nào sau đây không đúng: Cho các chất: (X) glucozơ, (Y) saccarozơ, (Z) tinh bột, (T) glixerol, (U) xenlulozơ, (V) fructozơ. Những chất bị thuỷ phân là: Những chất nào trong dãy sau đây đều tham gia phản ứng thuỷ phân? Cho các chất glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ. Hai chất trong đó đều có phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O là: Điểm giống nhau giữa các phân tử tinh bột amilozơ và amilopectin là: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol (với hiệu suất 80%) là: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là: Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là: Chất nào sau đây phản ứng được với cả Na, Cu(OH)2/NaOH và AgNO3/NH3? Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 59,4 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là: Một cacbohiđrat X có các phản ứng biểu diễn theo sơ đồ: X  dd xanh lam  kết tủa đỏ gạch. Chất X không thể là: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt gồm: Tinh bột, saccarozơ, glucozơ, người ta dùng một thuốc thử nào dưới đây? Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là: Phát biểu nào sau đây không đúng? Tính chất nào dưới đây mà saccarozơ và mantozơ không đồng thời có được? Từ xenlulozơ ta có thể sản xuất được: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở: Câu nào sau đây không đúng? Thêm dung dịch Br2 lần lượt vào bốn mẫu thử chứa các dung dịch fructozơ, saccarozơ, mantozơ và dung dịch hồ tinh bột. Mẫu thử có khả năng làm nhạt màu dung dịch Br2 là:

Thành viên đã làm bài (3)
baitap19811 Kimi makieuphongbd

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.428
Thành viên mới nhất Trankhanhhoa929292