hóa học 12
Cacbohiđrat
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Saccarozơ có thể tác dụng với hóa chất nào sau đây? (1) Cu(OH)2. (2) AgNO3/NH3. (3) H2/Ni, t°. (4) CH3COOH/H2SO4 đặc, nóng. Thủy phân một lượng mantozơ với hiệu suất 80,8% thu được dung dịch X chứa 36,36 gam glucozơ. Cho toàn bộ X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:  Nhóm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng được với Cu(OH)2 là: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thì thu được 21,6 gam Ag. Công thức phân tử của X là: Chất nào sau đây không cho kết tủa trắng bạc khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3? Có các cặp dung dịch riêng biệt đựng trong các bình mất nhãn: (1) Glucozơ, fructozơ. (2) Glucozơ, saccarozơ. (3) Mantozơ, saccarozơ. (4) Fructozơ, mantozơ. (5) Glucozơ, glixerol. Dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt được những cặp dung dịch nào? Chia hỗn hợp X gồm glucozơ và mantozơ thành hai phần bằng nhau: - Phần 1: Hoà tan hoàn toàn vào nước rồi lấy dung dịch cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư được 0,02 mol Ag. - Phần 2: Đun với dung dịch H2SO4 loãng. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hoà bởi dung dịch NaOH, sau đó cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 0,03 mol Ag. Số mol của glucozơ và mantozơ trong X lần lượt là: Dẫn chứng nào sau đây chứng minh công thức cấu tạo mạch hở của glucozơ? 1) Glucozơ có thể tạo ra este chứa 5 nhóm chức -COOCH3  glucozơ có 5 nhóm -OH. 2) Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan. 3) Glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc  glucozơ có nhóm chức anđehit. 4) Dung dịch glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam  glucozơ có 5 nhóm -OH. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40).

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.041
Thành viên mới nhất le-nguyen