hóa học 12
Este - Lipit
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

(E) là một este đơn chức có mạch không nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 10 gam (E) cần dùng 13,44 lít khí O2 (đktc) và 11,2 lít khi CO2 (đktc). Cho 10 gam (E) tác dụng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng. Sau khi cô cạn dung dịch thu được 14 gam muối khan. Công thức cấu tạo của (E) là: Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn hợp muối và 5,56 gam hỗn hợp ancol. CTCT của 2 este là: Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 200 (ml) dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23): Để xà phòng hoá hoàn toàn 100 (gam) chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần phải dùng hết 12,8 (gam) NaOH. Lượng glixerol tạo thành là (biết hiệu suất phản ứng đạt 100%): Để trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Giá trị của a là: Những kết luận nào sau đây về đặc điểm cấu trúc muối natri của axit béo là đúng? Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 3,6 g H2O và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là: Đun 10 (gam) một chất béo với 2,5 (gam) NaOH. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta xác định được còn 1,145 (gam) NaOH không tham gia phản ứng. Chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo trên bằng: Đốt cháy 6 (g) X chỉ chứa nhóm chức este thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 (g) H2O. CTPT của este X có thể là: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là: Những nhận định nào sau đây không đúng? Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là: Một hỗn hợp X gồm hai este. Nếu đun nóng 15,7 (gam) hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 (gam) hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc một kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 15,7 (gam) hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 21,84 lít O2 (đktc) và thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Công thức của 2 este là: Những nhận định nào sau đây là đúng? Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 (ml) dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa một loại nhóm chức) thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là: Đun sôi hỗn hợp X gồm 3,0 (gam) axit axetic với 2,5 (gam) ancol etylic với H2SO4 đặc làm xúc tác. Kết thúc thí nghiệm thu được 3,3 (gam) etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: Chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường vì: Thuỷ phân hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần dùng hết 110 (ml) dung dịch NaOH 1M thu được 10,46 gam hỗn hợp hai muối, đồng thời thu được 2,9 gam ancol Z, ancol này không bền chuyển hoá ngay thành anđehit. Công thức cấu tạo của hai este lần lượt là: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 với số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là: Để thuỷ phân 0,01 (mol) este tạo bởi một ancol đa chức và một axit cacboxylic đơn chức cần dùng 1,2 (gam) NaOH. Mặt khác để thủy phân 6,35 (gam) este đó cần 3,0 (gam) NaOH, sau phản ứng thu được 7,05 (gam) muối. Công thức cấu tạo của este đó là: Một loại mỡ chứa 70% olein (glixeryl trioleat), và 30% stearin (giixeryl tristearat) về khối lượng. Khối lượng xà phòng Na thu được khi xà phòng hóa hoàn toàn 100 kg mỡ đó là: Một mẫu chất béo triolein (với 9,50% khối lượng không phải là triglixerit hoặc axit béo) có chỉ số iot bằng 76,2. Chỉ số xà phòng hoá của mẫu chất béo là: Cho 2,64 gam một este của axit cacboxylic đơn chức và ancol đơn chức phản ứng vừa hết với 60 ml dung dịch NaOH 0,5 M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất Y cho 3,96 gam CO2 và 2,16 gam H2O. Công thức cấu tạo của este là: Một loại chất béo có M = 890. Từ 10 (kg) chất béo trên sẽ điều chế được m (kg) xà phòng 72%. m có giá trị là: Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam este đơn chức, mạch hở X thu được 0,2 mol CO2 và 0,15 mol H2O. Số đồng phân cấu tạo của X là: Để điều chế xà phòng dùng phương án nào? Mệnh đề không đúng là: Đun nóng axit axetic với ancol iso-amylic (CH3)2CHCH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được iso-amyl axetat (dầu chuối). Giả sử hiệu suất phản ứng este hoá đạt 68% thì lượng dầu chuối thu được từ 132,35 (gam) axit axetic đun nóng với 200 (gam) ancol iso-amylic là: Dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì:

Thành viên đã làm bài (3)
baitap19811 daovip97 thanh-thanh-ho-ngoc

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.483
Thành viên mới nhất ho-va-ten