hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để hòa tan vừa hết 8,88 gam hỗn hợp Fe và Cu, thể tích dung dịch HNO3 4M ít nhất cần dùng (tạo ra sản phẩm khử duy nhất là NO) để dung dịch sau phản ứng chỉ thu được 2 muối là: Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe bằng dung dịch hỗn hợp Y gồm hai axit HCl và H2SO4 thu được dung dịch Z và V lít (đktc) khí H2. Cho NaOH tới dư vào dung dịch Z thu được 13,5 gam kết tủa. Giá trị của V là: Hòa tan 12g một mẫu quặng chứa Au vào hỗn hợp cường thuỷ có dư. Khi phản ứng hoàn toàn thấy tiêu tốn 0,0015 mol HCl. Phần trăm khối lượng Au trong mẫu quặng trên bằng: Cho các dung dịch sau: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Để có thể nhận biết được các dung dịch trên, ta chỉ cần dùng thêm hóa chất là: Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu và Ag vào dung dịch chứa duy nhất chất tan Y dư, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng, ta thu được kết tủa là Ag với khối lượng đúng bằng khối lượng Ag trong hỗn hợp X. Vậy Y là: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 4,64 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH), dư thấy có 10 gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là: Kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N có thể là cặp kim loại nào sau đây? Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại R trong H2SO4 đặc, đun nóng nhẹ thu được dung dịch X và 3,36 lít khí SO2 (đktc). R là kim loại nào sau đây? Cho NaOH dư có mặt H2O2 vào dung dịch Cr3+. Hiện tượng quan sát được là: Dung dịch A chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu kim loại? (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất). Phát biểu nào sau đây không đúng? Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là: Các quặng đồng quan trọng có giá trị sản xuất đồng là: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có: Những vật bằng đồng để lâu ngày trong không khí ẩm có mặt của O2 sẽ bị bao phủ bên ngoài bằng lớp màng? Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 và ZnCl2 thu được kết tủa X. Nung X được chất rắn Y. Cho luồng khí hiđro đi qua Y đun nóng sẽ thu được chất rắn là: Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2, ta thu được hỗn hợp kim loại X và 7,2 gam H2O. Cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc). FexOy là: Có 3 mẫu hợp kim: Mg-Al, Mg-Na, Mg-Cu. Chỉ dùng một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết? Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Fe chiếm 46,67% theo khối lượng. Hòa tan 12g X vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,8g kim loại chưa tan và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: Một loại quặng chứa sắt đã được loại bỏ tạp chất. Hoà tan quặng này trong dung dịch HNO3 đặc thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BaCl2, thấy có kết tủa trắng, không tan trong axit. Đó là quặng nào sau đây?

Thành viên đã làm bài (2)
baitap19811 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.940
Thành viên mới nhất nhobe