hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khi đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp A là: Tính chất hóa học cơ bản của Fe là: Để thu được Ag nguyên chất từ hỗn hợp Fe, Cu, Al, Ag, có thể dùng: FeO tác dụng được với dãy chất nào sau đây? Hỗn hợp bột X gồm Cu, Fe (Cu chiếm 43,24% vể khối lượng). Hoà tan 14,8 gam X trong dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thấy có V lít khí bay ra (đktc). Giá trị của V là: Hoà tan hỗn hợp Fe, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (đktc). Cho 1/10 dung dịch X tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1M. Thể tích dung dịch KMnO4 cần dùng là: Thổi một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Al2O3, MgO, Fe2O3, FeO, CuO nung nóng. Khí thoát ra được sục vào nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 200 gam. Giá trị của m là: Thiếc được điều chế tốt nhất bằng: Cho m gam Fe vào 1 lít dung dịch X chứa AgNO3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,15 M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 17,2 gam chất rắn và dung dịch Y (màu xanh đã nhạt). Giá trị của m là: Có 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ không nhãn: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl2. Có thể dùng kim loại nào dưới đây để phân biệt 4 dung dịch trên (không dùng thuốc thử nào khác)? Trường hợp xảy ra phản ứng là: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là: Oxi hoá chậm m gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hoà tan X vừa đủ bởi 200 ml dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m và nồng độ dung dịch HNO3 là: Cho 1 (g) bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian, thấy khối lượng bột đã vượt quá 1,41 (g). Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì oxit đó là: Trộn a gam Fe3O4 với 24,3 gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Lấy hỗn hợp sau phản ứng (đã làm nguội) hòa tan bằng lượng dư dung dịch NaOH thấy bay ra 3,36 lít H2 (đktc). Hiệu suất phản ứng 100%. Giá trị của a là:  Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư) thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là: Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là: Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau: - Có tính oxi hoá rất mạnh. - Tan trong nước tạo ta dung dịch H2RO4. - Tan trong dung dịch kiềm tạo ra anion  có màu vàng. Oxit đó là: Nếu hòa tan hoàn toàn 7,467 gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít SO2 (đktc). Kim loại M là: Để bảo quản dung dịch Fe2(SO4)3, tránh hiện tượng thủy phân, người ta thường nhỏ vào ít giọt:

Thành viên đã làm bài (2)
baitap19811 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.265
Thành viên mới nhất huy-luu