hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ngâm một thanh sắt trong 200 (ml) dung dịch FeCl3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 5,6 gam. Nồng độ của dung dịch FeCl3 là: Có các phương trình hoá học: 1. FeO + CO  Fe + CO2 2. 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 3. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 4. 3FeO + 10HNO3  3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO 5. FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O Những phương trình hoá học minh họa tính khử của hợp chất sắt (II) là: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là: Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi có khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Chất rắn X gồm: Cho phản ứng: FeS2 + 18HNO3  Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15X + 7H2O Vậy X là: Cho các câu sau : a) Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt. b) Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ. c) Crom có những tính chất hoá học giống nhôm. d) Crom có những hợp chất giống những hợp chất của lưu huỳnh. e) Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất. f) Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy. g) Kim loại crom có thể cắt được thuỷ tinh. h) Kim loại crom có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối. Câu đúng là: Cho một lá đồng có khối lượng 10 gam vào 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy lá đồng ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng lá đồng sau phản ứng là bao nhiêu? Hòa tan a gam FeSO4.7H2O trong nước thu được 300 (ml) dung dịch X. Thêm H2SO4 loãng dư vào 20 (ml) dung dịch X, dung dịch hỗn hợp này làm mất màu 30 (ml) dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của a là: Dung dịch nào dưới đây không hoà tan được kim loại Cu? Hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M. Cho 2,78g X tác dụng với dung dịch HCl dư được 1,568 lít khí H2 (đktc). Lượng X trên tác dụng với HNO3 dư, thu được 1,344 lít khí NO (đktc) duy nhất. M là: Để nhận biết dung dịch FeSO4 và Fe2(SO4)3 ta cần dùng thuốc thử là: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là: Chất nào sau đây không thể oxi hoá Fe thành Fe3+? Có thể coi hỗn hợp cùng số mol FeO và Fe2O3 là sắt từ oxit Fe3O4? Để khử hết lượng  trong dung dịch, đã phải dùng đến 0,65g Zn. Lượng Au kim loại sinh ra từ phản ứng này bằng: Cho hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg. Đem oxit hóa hoàn toàn 28,6 gam A bằng oxi dư thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit B. Hòa tan hết B trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được hỗn hợp muối khan là: Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom : Cr(OH)3  X  Y Z  T Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là? Oxit của nguyên tố R có các tính chất sau: - Có tính oxi hoá rất mạnh. - Tan trong nước tạo dung dịch axit H2RO4. - Tan trong dung dịch bazơ tạo muối có màu vàng. Oxit nêu trên là: Tìm cấu hình electron của ion Fe2+? Kim loại bạc không tác dụng với chất nào? a) Dung dịch HNO3. b) Dung dịch H2S có  hoà tan O2. c) O2. d) Dung dịch FeCl3. e) Dung dịch H2SO4 loãng. f) Dung dịch NaCl.

Thành viên đã làm bài (2)
baitap19811 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.152
Thành viên mới nhất nguyen-trung-hieu