hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có các dung dịch loãng (đều có nồng độ 0,1M) chứa các ion Al3+, Zn2+, Cr3+, Mg2+. Thêm từ từ dung dịch NaOH dư vào 50ml từng dung dịch trên thì dung dịch tạo ra lượng kết tủa lớn nhất và giá trị của lượng kết tủa đó là: Ion  không tồn tại trong môi trường nào sau đây? Khử hoàn toàn 4,06g một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo thành 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra (m gam) hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít H2(đktc). Công thức oxit kim loại đó và giá trị của m là: Cho các phản ứng: M + 2HCl  MCl2 + H2 MCl2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaCl 4M(OH)2 + O2 + H2O 4M(OH)3 M(OH)3 + NaOH  Na[M(OH)4] M là kim loại nào sau đây: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là: Cho một mẩu Cu vào ống nghiệm đựng dung dịch axit HCl thấy không có hiện tượng gì. Nếu sục tiếp O2 liên tục vào thì có hiện tượng gì xảy ra? Cho các câu sau: 1. Cu2O vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 2. CuO vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 3. Cu(OH)2 là hợp chất có tính lưỡng tính nhưng tính bazơ trội hơn. 4. CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước lẫn trong dầu hoả (dầu hôi) hoặc xăng. 5. CuSO4 có thể dùng làm khô khí NH3. Các câu sai là: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuCl2, HCl, NaCl với điện cực trở, màng ngăn xốp. Trong quá trình điện phân, pH của dung dịch thay đổi như thế nào? Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là: Có 5 ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch loãng FeCl3, NH4Cl, Cu(NO3)2, FeSO4 và AlCl3. Hoá chất dùng để phân biệt từng chất trên là: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước. Dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1,58 gam KMnO4 trong môi trường axit H2SO4. Thành phần phần trăm theo khối lượng của FeSO4 và Fe2(SO4)3 ban đầu lần lượt là: Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được hỗn hợp hai khí NO2 và NO có VX = 8,96 lít (đktc) và tỉ khối đối với O2 bằng 1,3125. Thành phần %NO và %NO2 theo thể tích trong hỗn hợp X và khối lượng m của Fe đã dùng là: Cho 6,4 (g) Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng. Khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi hấp thụ vào nước có sục khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Giả sử hiệu suất của quá trình là 100%. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là: Có một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì. Để làm sạch thuỷ ngân có lẫn tạp chất trên người ta dùng hoá chất nào sau đây? Phản ứng hóa học nào sau đây viết sai? Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột, đồng thời giữ nguyên khối lượng bạc ban đầu. Người ta tiến hành theo sơ đồ ở bên. Dung dịch muối X đã dùng trong thí nghiệm trên là: Trong các chất dưới đây, dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl: Dung dịch X chứa Al3+, Cu2+, . Khi lấy 30ml dung dịch X tác dụng NaOH dư, lấy kết tủa nung nóng thì tạo ra 0,24g chất rắn; còn nếu lấy 20ml dung dịch X tác dụng NH3 dư, lấy kết tủa đem nung nóng tạo ra 0,204g chất rắn. Nồng độ ion  là: Hợp kim nào sau đây không phải là của đồng? Cho phản ứng : Cu2O + H2SO4 (loãng)  CuSO4 + Cu + H2O. Phản ứng trên là thuộc loại phản ứng nào dưới đây?

Thành viên đã làm bài (2)
baitap19811 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.609
Thành viên mới nhất khoa-ngo