hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; O= 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56): Một học sinh trình bày sơ đồ điều chế Cu từ quặng pirit đồng gồm 4 giai đoạn như sau: Nhận xét nào đúng? Cặp kim loại nào sau đây có tính chất bền vững trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ? Khử hết m gam Fe3O4 bằng CO thu được hỗn hợp a gồm FeO và Fe. A tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 1M tạo ra 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là: Phương pháp nào sau đây có thể luyện được những loại thép có chất lượng cao và tận dụng sắt thép phế liệu? Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl loãng và H2SO4 đặc, nóng thì sản phẩm muối của 2 trường hợp là: Phát biểu nào sai? Hòa tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được khí NO, dung dịch X và còn lại 2,8 gam Fe. Khối lượng muối trong dung dịch X là: Cho 13,6 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe, Mg vào 160 ml dung dịch HCl 1M và H2SO4 1M. Khi phản ứng kết thúc, điều kiện nào sau đây đúng? Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch trong ống nghiệm: lon OH- có thể phản ứng được với các ion nào sau đây? Một hợp kim Ni — Cr có chứa 80% Ni và 20% Cr về khối lượng. Trong hợp kim này, ứng với 1 mol Cr thì có bao nhiêu mol Ni? Trong công nghiệp sản xuất đồng, khi nung quặng pirit đồng trong không khí xảy ra phản ứng: 2CuFeS2 + 4O2  Cu2S + 2FeO + 3SO2 Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 1 tấn quặng pirit đồng là: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá khử? Cho các phản ứng : M + 2HCl  MCl2 + H2 MCl2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaCl 4M(OH)2 + O2 + 2H2O  4M(OH)3 M(OH)3 + NaOH  Na[M(OH)4] M là kim loại nào sau đây? Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện được 1200 tấn gang có hàm lượng sắt 95% (lượng sắt bị hao hụt trong sản xuất là 1%)? Pin điện hoá Cr — Cu trong quá trình phóng điện xảy ra phản ứng: 2Cr (r) + 3Cu2+ (dd)  2Cr3+ (dd) + 3Cu (r). Suất điện động của pin điện hoá là: Phản ứng nào không thể điều chế được FeCl2? Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc), dung dịch Y và còn lại 1,46 gam kim loại. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 là: Cho các phản ứng sau: (1) X + HCl  Y + H2↑ (2) Y + NaOH  Z↓ + ? (3) Z + KOH dd E + ? (4) dd E + HCl vừa đủ Z↓ + ? Kim loại X là:

Thành viên đã làm bài (2)
daovip97 baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.587
Thành viên mới nhất vuong-tuan-thien