hóa học 12
Este - Lipit
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 (ml) dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là: Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm có đặc điểm là: Một loại chất béo không tinh khiết có chỉ số axit là 7. Để xà phòng hoá 20 (kg) chất béo nói trên, người ta đun nó với dung dịch chứa 71 (mol) NaOH. Sau khi kết thúc phản ứng để trung hoà hỗn hợp cần 1 (lít) dung dịch HCl 1M. Khối lượng xà phòng nguyên chất thu được là: Cho 2,76 gam chất hữu cơ X gồm C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước và còn lại 2 muối của Na có khối lượng 4,44 gam. Nung nóng 2 muối này trong oxi dư, phản ứng hoàn toàn thu được 2,464 lít CO2 (đktc), 3,18 gam Na2CO3 và 0,9 gam H2O. Biết công thức phân tử của X trùng với công thức đơn giản nhất, số đồng phân cấu tạo có thể có của X là: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16): Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1M thu được một muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 ancol. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn m gam X thì thu đợc 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam. CTCT thu gọn của 2 este là: Đun nóng 12 (g) axit axetic với 13,8 (g) rượu (ancol) etylic có mặt H2SO4 đặc xúc tác. Sau phản ứng thu được 12,32 (g). Hiệu suất của phản ứng bằng: Xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam z cần 5,04 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 sinh ra nhiều hơn lượng nước là 1,2 gam. Nung muối Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối hơi đối với H2 là 8. Công thức cấu tạo của X là: Cho 2 (mol) CH3COOH phản ứng với 3 (mol) C2H5OH trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng este hoá đạt 66,67%. Hằng số cân bằng KC của có giá trị là: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH  2Z + Y.  Để oxi hóa hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Khối lượng phân tử của T là: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được 2 muối và nước. Công thức của X là Este X có công thức phân tử C7H12O4, khi cho 51,9 gam X tác dụng với 300 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một ancol hai chức Y và 26,7 gam hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng P2O5 dư, khối lượng bình tăng thêm 6,21 (gam), sau đó cho qua tiếp dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 34,5 (gam) kết tủa. Các este trên thuộc loại gì? (đơn chức hay đa chức, no hay không no). Dãy chuyển hóa nào sau đây đúng (với mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng, các sản phẩm đều là sản phẩm chính)? Hợp chất hữu cơ mạch hở X là este đơn chức, không no, có một nối đôi giữa cacbon với cacbon. Trong phân tử X có số nguyên tử cacbon ứng với số nguyên tử cacbon của hiđrocacbon điều kiện thường ở thể khí. Đun X với dung dịch NaOH được muối X1 và chất hữu cơ X2, đem X2 tác dụng với nước clo được chất hữu cơ X3 có khả năng hòa tan Cu(OH)2. X có tên gọi là: Triglixerit là este 3 lần este của glixerol với axit béo. Có thể thu được tối đa bao nhiêu triglixerit khi đun glixerol với hỗn hợp 3 axit RCOOH, R'COOH và R''COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác)? Cho cân bằng hoá học sau: CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O; KC = 4. Nồng độ đầu của C2H5OH và CH3COOH lần lượt là 1M và 2M. Khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thành phần % ancol etylic bị este hoá là: Thủy phân hoàn toàn 0,06 mol este X cần dùng vừa đủ 100 (ml) dung dịch NaOH 1,8M, sau phản ứng thu được 14,76 gam muối của một axit hữu cơ đơn chức và 5,52 gam ancol. Vậy công thức của X là: Hỗn hợp X gồm 2 este tạo từ axit axetic và 2 ancol no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch KOH (vừa đủ) thì thu được m gam muối. Công thức của 2 ancol tạo este là: Cho các chất sau: CH3COOCH3 (1), HCOOC2H5 (2), CH3CHO (3), CH3COOH (4) Chất nào khi cho tác dụng với dung dịch NaOH cho cùng một sản phẩm là CH3COONa?

Thành viên đã làm bài (4)
trancuong98 baitap19811 daovip97 thanh-thanh-ho-ngoc

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.022
Thành viên mới nhất minh-tam