hóa học 12
Este - Lipit
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điều chế phenyl axetat có thể dùng phản ứng nào? Trong một bình kín chứa một este no, đơn chức, mạch hở X và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9°C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. Công thức phân tử của X là: Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? Đốt cháy hỗn hợp hai este no, đơn chức ta thu được 1,8 (gam) H2O. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên ta thu được hỗn hợp X gồm ancol và axit. Nếu đốt cháy hoàn toàn  hỗn hợp X thì thể tích CO2 thu được là bao nhiêu? Cho chất biến hóa: CH3COOCH=CH2 Các chất A, B, X lần lượt là: Ưu điểm của xà phòng là gì? Một mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hoá là 200,2. Xà phòng hoá hoàn toàn 1,0 (tấn) mẫu chất béo nói trên thu được m (kg) xà phòng natri. Biết rằng 7,5% chất béo này không phải là triglixerit hoặc axit béo và hiệu suất của quá trình xà phòng hoá đạt 80%. Giá trị của m là: Đốt cháy hoàn toàn 13,0 gam este X (không có thêm nhóm chức khác) có phân tử khối nhỏ hơn 250 gam/mol thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. X tác dụng với NaOH tạo hợp chất Y có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam thẫm. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là: Đốt cháy hoàn toàn m (gam) hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi kết thúc thí nghiệm thấy khối lượng bình tăng 1,55 (gam) và có m (gam) kết tủa. Giá trị của m là: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H8O2 (đều là dẫn xuất của benzen) tác dụng với NaOH tạo ra muối và ancol là: Cho các chất sau: metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic, etan. Dãy nào sắp xếp các chất trên theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần? Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là: Ở 25°C, hằng số cân bằng của phản ứng: CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O là KC = 4. Biết nồng độ ban đầu của CH3COOH là 1M. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nồng độ của CH3COOC2H5 là 0,93M. Nồng độ ban đầu của C2H5OH là: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1 : 1). Lấy 5,3 (gam) hỗn hợp X tác dụng với 5,75 (gam) C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m (gam) hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là: X là 1 este được tạo bởi axit no đơn chức và ancol no đơn chức có tỷ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đun 2,2 g este X với dd NaOH dư thu được 2,4 g muối. Công thức cấu tạo nào sau đây là của X? Este X no, đơn chức, mạch hở, không có phản ứng tráng bạc. Đốt cháy 0,1 (mol) X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,22 (mol) Ca(OH)2 thì vẫn thu được kết tủa. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là: Để sản xuất xà phòng, người ta cho 0,178 tấn chất béo tác dụng với NaOH thu được glixerol và muối natri stearat duy nhất. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%. Khối lượng muối natri stearat thu được là: Thủy phân hoàn toàn m (gam) hỗn hợp 2 este CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 cần vừa đủ 200 (ml) dung dịch KOH 1M. Giá trị của m là: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:

Thành viên đã làm bài (3)
daovip97 baitap19811 thanh-thanh-ho-ngoc

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.471
Thành viên mới nhất kim-thuy