hóa học 12
Este - Lipit
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 (ml) dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: Thủy phân hoàn toàn 0,01 (mol) este X cần dùng vừa đủ 100 (ml) dung dịch NaOH 0,2M, sản phẩm thu được chỉ gồm một muối và một ancol đều có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và đều có số mol bằng số mol của X. Mặt khác xà phòng hoá hoàn toàn một lượng X bằng dung dịch KOH vừa đủ thì dùng vừa hết 200 (ml) dung dịch KOH 0,15M, sau phản ứng thu được 3,33 (gam) muối và 0,93 (gam) ancol. Tên gọi của X là: Cho este có công thức cấu tạo: Tên gọi của este là: Este X có công thức chung là CnH2nO2. Biết rằng: Công thức phân tử nào sau đây phù hợp X? Để xà phòng hoá hoàn toàn 10,4 g một hỗn hợp X gồm hai axit (este) đơn chức A và B cần dùng 75 ml dung dịch KOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan là đồng đẳng kế tiếp nhau và một ancol duy nhất. CTCT thu gọn của A, B là: Xà phòng hóa hoàn toàn một tri este X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no B. Chất B là: Đun sôi a (gam) một triglixerit (X) với dung dịch KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 (gam) glixerol và hỗn hợp Y gồm m (gam) muối của axit oleic với 3,18 (gam) muối của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là: Thực hiện phản ứng este hóa hỗn hợp gồm 322,5 gam axit metacrylic và 150 gam ancol metylic với hiệu suất đạt 60%. Khối lượng metyl metacrylat thu được là: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O tạo ra lần lượt là: Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 (kg) chất béo (có lẫn 1 lượng nhỏ axit béo tự do) có chỉ số axit bằng 8,4 cần dùng tối thiểu 450 (ml) dung dịch NaOH 1M. Khối lượng xà phòng thu được là: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1 : 1). Hỗn hợp Y gồm ancol CH3OH và ancol C2H5OH (tỉ lệ mol 3 : 2). Lấy 11,13 (gam) hỗn hợp X tác dụng với 7,52 (gam) hỗn hợp Y (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m (gam) hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là: Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta sử dụng chỉ số axit với định nghĩa: ''Chỉ số axit bằng số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo". Khối lượng NaOH cần thiết để trung hòa 10(g) một chất béo có chỉ số axit 5,6 bằng: Este X mạch hở được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức. Trong phân tử X, cacbon chiếm 54,54% về khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của este X là: X là một este đơn chức có = 44. Cho X tác dụng với 120 gam NaOH 4% (vừa đủ) thu được 5,52 gam ancol Y và m gam muối. Giá trị của m là: Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 150 ml dung dịch NaOH 1,5 M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của hai este là: Este X có các đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; - Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng bạc) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là: Thực hiện phản ứng este hoá giữa m (gam) axit metacrylic với ancol metylic, thu được 120 (gam) metyl metacrylat với hiệu suất phản ứng là 40%. Giá trị tối thiểu của m là: Trong một bình kín chứa hơi của chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol O2 cần cho phản ứng cháy) ở 139,9°C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có CTPT là: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol M cùng dãy đồng đẳng. Cho 8,04 (gam) X tác dụng với Na dư thu được 1,344 (lít) khí H2 (đktc). Khi cho hỗn hợp trên tác dụng với 20 (gam) axit axetic với hiệu suất phản ứng đạt 70% thì thu được m (gam) este. Giá trị của m là: Este X tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Khi đun nóng X với dung dịch NaOH tạo ra lượng muối có khối lượng lớn hơn lượng este đã phản ứng. Tên gọi của X là:

Thành viên đã làm bài (4)
baitap19811 thanh-thanh-ho-ngoc daovip97 trancuong98

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.083
Thành viên mới nhất humxam2x1