hóa học 12
Este - Lipit
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một loại chất béo chứa 88,4% triolein, còn lại là tạp chất trơ. Chỉ số este của chất béo trên là: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm các este no, đơn chức mạch hở. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 34,1 gam và thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Đun 4,4 (gam) chất X trong NaOH dư thoát ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO nung nóng được anđehit Z. Cho Z thực hiện phản ứng tráng bạc thấy giải phóng nhiều hơn 15 (gam) bạc. X là: Một este có công thức phân tử là C4H6O4, khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit acrylic. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H4O2 là: Khi thủy phân hoàn toàn 0,1 (mol) một este tạo bởi axit đa chức và ancol đơn chức thì cần vừa đủ 200 (ml) dung dịch KOH 1M. Mặt khác, khi thủy phân 10,95 (gam) este đó thì cần 8,4 (gam) KOH và thu được 12,45 (gam) muối. Công thức cấu tạo phù hợp của este là: Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COOR (R là gốc hiđrocacbon). Cho m gam A tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3 tạo thành 3,36 lít khí CO2 (đktc). Cùng lượng A trên phản ứng vừa đủ với 100 (ml) dung dịch NaOH 2,5M tạo ra 6 (g) ROH. ROH là: Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam ancol etylic. Công thức của este là (Cho H = 1, C = 12, O = 16): Xà phòng hoá hoàn toàn 1,48 (gam) hỗn hợp hai este X, Y là đồng phân của nhau cần dùng hết 20 (ml) dung dịch NaOH 1M. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và H2O với thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo hai este đó là: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16): Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A, B chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho m gam X tác dụng hết với NaOH thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và hỗn hợp 2 ancol, tách nước hoàn toàn hai ancol này ở điều kiện thích hợp chỉ thu được một anken làm mất màu 24 gam Br2. Biết A, B chứa không quá 4 nguyên tử C trong phân tử. Giá trị của m là: Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là: Thủy phân hoàn toàn 0,1 (mol) este X (chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 (gam) dung dịch NaOH 12%, thu được 20,4 (gam) muối của một axit hữu cơ và 9,2 (gam) một ancol. Biết rằng một trong hai chất tạo thành X là đơn chức. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Phát biểu nào sau đây sai? Este X mạch hở có CTPT là C5H8O2. Xà phòng hoá X thu được muối Y và ancol Z. Để hiđrat hoá Z thu được anken T. Vậy X là: Cho 32,7 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1,5 lít dung dịch NaOH 0,5 M thu được 36,9 gam muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,6 M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: Một este đơn chức A có khối lượng phân tử là 88. Cho 17,6 (g) A tác dụng với 300 (ml) dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau đó đem cô cạn hỗn hợp sau phản ứng, thu được 23,2 (g) bã rắn khan. Công thức cấu tạo của A (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn) là: Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là: Hỗn hợp X gồm hai este đều đơn chức. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,3 mol X cần dùng vừa hết 200 (ml) dung dịch NaOH 2M, thu được một anđehit Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 32,0 gam chất rắn. Biết phần trăm khối lượng của oxi trong anđehit Y là 27,59%. Công thức cấu tạo của hai este lần lượt là: Hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH và HCOOCH3. Chia m gam hỗn hợp X thành ba phần bằng nhau: - Phần 1: Cho tác dụng với Na có dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). - Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thấy dùng hết 200 ml dung dịch. - Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6g CO2. Giá trị của m là: Đun nóng 17,68 gam một chất béo lỏng là triolein (C17H33COO)3C3H5, rồi sục dòng khí hiđro dư vào nồi kín (xúc tác Ni). Sau khi phản ứng xong, để nguội thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.548
Thành viên mới nhất nguyen-thanh-hieu