hóa học 12
Este - Lipit
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu tạo của X là: Chỉ số xà phòng hoá là: Đun nóng 0,05 (mol) X với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 6,7 (gam) muối của axit hữu cơ đa chức Y và 4,6 (gam) ancol đơn chức Z. Cho ancol Z bay hơi ở 127°C và 300 (mmHg) sẽ chiếm thể tích là 8,32 (lít). Công thức của X là: Câu nào đúng khi nói về lipit? Cho sơ đồ chuyển hóa: Triolein X Y Z. Tên của Z là: Cho 35,2 (gam) một este đơn chức X tác dụng hết với 150 (ml) dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46,4 (gam) chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1 ; C = 12; O =16). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 (mol) este X thu được 0,3 (mol) CO2 và 0,3 (mol) H2O. Nếu cho 0,1 (mol) X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 (gam) muối. Công thức cấu tạo của X là: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 (ml) dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là: Dùng những hóa chất nào để nhận biết: axit axetic, axit acrylic, anđehit axetic, metyl axetat? Dãy chuyển hóa nào sau đây đúng (với mỗi mũi tên là 1 phương trình phản ứng, các sản phẩm đều là sản phẩm chính)? Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 (ml) dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là: Công thức phân tử chung của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol thơm no đơn chức có dạng: Thủy phân hoàn toàn 0,86 (gam) este X hai chức bằng 40 (ml) dung dịch NaOH 0,25M (vừa đủ). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một muối và một ancol. Cô cạn dung dịch thu được 0,95 (gam) chất rắn khan. Công thức của X là: Hợp chất X có công thức chung: R—O—C—R'. Phát biểu nào sau đây đúng? Phản ứng este hóa: Axit + rượu  este + nước có K = 2,25. Trong đó cả axit và rượu đều đơn chức. Nếu bắt đầu bằng [axit] = [rượu] = 1M, khi đến cân bằng, phần trăm rượu đã bị este hóa là: Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic (CH3)2CH-CH2-CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối). Lượng dầu chuối thu được từ 198,525 gam axit axetic đun nóng với 300 gam ancol isoamylic là: (biết H = 68%). Oxi hóa một ancol đơn chức no A có bột Cu xúc tác, được B. Oxi hóa B với xúc tác Pt thu được axit D. Cho D tác dụng với dung dịch kiềm được muối E. Cho E tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 được Ag kim loại.Công thức cấu tạo của A, B, D, E lần lượt là: Este X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C8H8O2. Số đồng phân cấu tạo của X là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.283
Thành viên mới nhất lam-thi-thanh-hoa