hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được 4 dung dịch: AlCl3, FeCl3, CuCl2, ZnSO4? Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 37,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 dư. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít khí NO (đktc). Giá trị của m là: Cho các chất sau đây tác dụng với nhau: Cu + HNO3 đặc  khí X MnO2 + HClđặc  khí Y Na2CO3 + FeCl3 khí Z Công thức phân tử của các khí X, Y, Z lần lượt là: Cho 28,8 (g) hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch HCl dư, được dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết tủa thu được mang nung trong không khí tới khối lượng không đổi được 32 (g) chất rắn. Số mol Fe3O4 trong hỗn hợp A là: Có hỗn hợp Ag, Fe. Cu. Để tách được Ag nguyên chất, ta có thể dùng dung dịch: Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 và 1 mol NaNO3 (M hoá trị II) với điện cực trơ trong thời gian 48 phút 15 giây thu được 11,52 gam kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Kim loại M là: Phản ứng nào sau đây có thể xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang và luyện thép? Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg tác dụng với 250 ml dung dịch CuSO4. Khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1,88 gam. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là: Một vật làm bằng hợp kim Zn-Ni đặt trong không khí ẩm. Phát biểu nào sai? Dung dịch muối của crom (III) có tính thuận từ. Điều này có thể kết luận về sự lai hoá của ion trung tâm Cr3+ là:

Thành viên đã làm bài (3)
baitap19811 daovip97 itvdn95

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.531
Thành viên mới nhất co-minh-thu