hóa học 12
Sắt và một số kim loại quan trọng
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoà tan hỗn hợp X gồm CuSO4 và AlCl3 vào nước thu được dung dịch X. Chia X làm hai phần bằng nhau. - Phần 1 cho phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6,99 gam kết tủa. - Phần 2 cho phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi nhận được m gam chất rắn. Giá trị của m là: Để 10,08 gam Fe ngoài không khí một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp rắn gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp rắn trong HNO3 dư thu được V lít NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là: Có các phương trình hoá học: 1. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O 2. Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe 3. 2FeCl3 + Cu  2FeCl2 + CuCl2 4. FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl Những phương trình hóa học thể hiện tính oxi hoá của hợp chất sắt (III) là: Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch Y là? Chì được sản xuất từ quặng galen theo sơ đồ nào? Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Có các câu sau : 1. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB. 2. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB. 3. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIB. 4. Ion Cu+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà. 5. Ion Cu2+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà. Các câu đúng là Câu nào đúng trong số các câu sau? Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch bị mất nhãn: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch đó? Cho 14,9 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào a mol dung dịch H2SO4. Để chứng minh hỗn hợp kim loại tan hết ta cần chứng minh: Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng. Khí NO thu được đem oxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước cùng với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.202
Thành viên mới nhất anh-hhs