hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2, hiện tượng quan sát được là: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m (kg) Al ở catot và 67,2 (m3) (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 (lít) (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 (gam) kết tủa. Giá trị của m là: Khi nhỏ dần dần cho đến dư dung dịch NH3 (TN1) và dung dịch NaOH (TN2) vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 thì hiện tượng ở TN1 và TN2: Cho 15,6 gam K vào 84,8 gam nước thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của dung dịch X là: Canxi oxit còn được gọi là: Khối lượng Al2O3 và khối lượng than chì (C) đã dùng để sản xuất được 4,05 tấn Al, lần lượt là (cho rằng toàn bộ lượng O2 thoát ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit): Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 (lít) khí H2 (ở đktc) và m (gam) chất rắn không tan. Giá trị của m là: Dung dịch AlCl3 trong nước bị thuỷ phân. Nếu thêm vào dung dịch các chất sau đây, chất nào làm tăng cường quá trình thuỷ phân AlCl3? Kết luận nào sau đây không đúng đối với nhôm? Cho dung dịch chứa x mol Ca(HCO3)2 vào dung dịch chứa x mol Ca(HSO4)2. Hiện tượng xảy ra là: Hòa tan 5,4 gam Al bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là: Thực hiện những thí nghiệm sau đây: a) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. b) Sục từ từ đến dư khí SO2 vào dung dịch Ba(OH)2. c) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. d) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3. e) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH. f) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch NaOH. g) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2. h) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. i) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2. j) Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Zn(NO3)2. Thí nghiệm nào có hiện tượng kết tủa tăng dần đến cực đại rồi sau đó tan dần đến hết? X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao đều cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng được với Y thành Z. Nung nóng Y thu được Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. Các chất X, Y, Z, E lần lượt là: Phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sau đây là sai? Cho hỗn hợp dạng bột hai kim loại Mg và Al vào dung dịch có hòa tan hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp hai kim loại và dung dịch D. Như vậy: Cho phản ứng nhiệt phân: 4M(NO3)x  2M2Ox + 4xNO2 + xO2. M là kim loại nào sau đây? Cho m gam Na vào 500 ml dung dịch HCl 0,2M thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Trung hòa dung dịch X cần vừa hết 100 ml dung dịch HCl 0,2M. m và V có các giá trị là: Một loại nước có hoà tan 0,04 mol Na+ 0,006 mol Ca2+ 0,008 mol Mg2+ 0,03 mol và a mol Cl-. Giá trị của a và tính cứng của nước là: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:

Thành viên đã làm bài (3)
tieu-tu-go-noi baitap19811 daovip97

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.509
Thành viên mới nhất hoangphuong2012