hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trộn 16,2 gam bột Al với 69,6 gam bột Fe3O4 thu được hỗn hợp X. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 17,64 lít H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là: Để nhận biết các chất rắn riêng biệt: Al2O3, Mg, Al có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây? Dung dịch X có NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào dung dịch X thu được 15,6 gam kết tủa. Khối lượng NaOH trong dung dịch X là: Cho 31,2 (g) hỗn hợp bột gồm Al và Al2O3 tác dụng với dụng dịch NaOH 4M dư 10 (ml) so với lượng cần thiết, ta thu được 13,44 lít H2 (đktc). Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ và c mol . Nếu chỉ dùng nước vôi trong có nồng độ Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng của nước thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ cứng của nước trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p là: Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg và 0,15 mol Al vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,525 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn thu được là: Khối lượng bột nhôm cần dùng để điều chế được 78 (g) Cr từ Cr2O3 bằng phương pháp nhiệt nhôm là: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M không có khí thoát ra. Khối lượng Al trong hỗn hợp X là: Cho phản ứng sau: 2Al + 2NaOH + 6H2O  2Na[Al(OH)4] + 3H2↑. Chứng tỏ: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? Nhận định nào không đúng về cách làm mềm nước cứng? Sục khí Cl2 vừa đủ vào dung dịch hỗn hợp chứa NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thì tạo ra 1,17 (g) NaCl. Tổng số mol NaBr và NaI trong dung dịch ban đầu là: Hãy chọn trình tự tiến hành để phân biệt 4 oxit riêng biệt sau: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và MgO? Phân tử MX3 có tổng số hạt p, n, e bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử X là 8 hạt. Hợp chất MX3 là: Lấy x mol Al cho vào một dung dịch có a mol AgNO3, b mol Zn(NO3)2. Phản ứng kết thúc được dung dịch X có 2 muối. Cho dung dịch X tác dụng với NaOH dư không có kết tủa. Mối quan hệ giữa x, a, b là: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là: Có thể phân biệt hai kim loại Al và Zn bằng thuốc thử là: Cho 18,4 (g) hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại của nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau khi phản ứng thu được 20,6 (g) muối khan. Hai kim loại đó là: Trộn 0,81 (gam) bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V (lít) khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có:

Thành viên đã làm bài (3)
tieu-tu-go-noi daovip97 baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.176
Thành viên mới nhất hai-thuongg