hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các phương trình phản ứng nào sau đây chứng minh Al(OH)3 là chất lưỡng tính? Điện phân dung dịch NaOH với cường độ dòng điện là 10 (A) trong thời gian 268 giờ. Sau điện phân còn lại 100 gam dung dịch NaOH 24%. Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH trước khi điện phân là giá trị nào sau đây? Điện phân dung dịch X. Ở anot xảy ra quá trình 2H2O − 4e  4H+ + O2. X là dung dịch nào sau đây? Khi cho phèn nhôm amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào dung dịch Na2CO3. Mô tả hiện tượng nào sau đây là đúng? Hòa tan hỗn hợp X gồm Mg và MgO trong dung dịch HNO3 loãng thu được khí Y không cháy và nhẹ hơn không khí. Khí Y là: Cho 12,9 (gam) hỗn hợp Al và Mg phản ứng với dung dịch hỗn hợp hai axit HNO3 và H2SO4 (đặc nóng) thu được 0,1 (mol) mỗi khí SO2, NO, NO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là: Trong các câu sau đây, câu nào không đúng? Lấy dung dịch có a mol NaOH hấp thụ hoàn toàn 2,64 gam khí CO2, thu được đúng 200 (ml) dung dịch X. Trong dung dịch X không còn NaOH và nồng độ của ion  là 0,2M. a có giá trị là: Các dung dịch Al2(SO4)3 và NaHCO3 có: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có: Chất nào sau đây được gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước? Phương pháp không dùng để điều chế Ca(OH)2 là: Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng hóa chất nào sau đây? Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm nằm kế tiếp nhau trong cùng một phân nhóm. Lấy 6,2 (g) X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hai kim loại kiềm là: Các dụng cụ bằng nhôm hàng ngày khi tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không có phản ứng gì vì: Dung dịch X có NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào dung dịch X thu được 15,6 gam kết tủa. Câu nào sai? Khi cho khí CO2 (TN1 ) và dung dịch HCl loãng (TN2) lần lượt tác dụng với dung dịch muối NaAlO2 thì có hiện tượng: Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al - Mg bằng dung dịch HCl, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Nếu cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH giải phóng 6,72 lít H2 (đktc). % Al và Mg trong hợp kim là: Trường hợp nào dưới đây hỗn hợp chất rắn bị hoà tan hết (giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn)? Hoà tan hoàn toàn m (gam) Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 672 (ml) (đktc) khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X và đun sôi thì thu được 672 (ml) (đktc) khí NH3. Giá trị m bằng:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.487
Thành viên mới nhất nguyen-hoai-nam