hóa học 12
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhỏ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,7 mol AlCl3 thu được 39 gam kết tủa. Dung dịch sau phản ứng có 2 muối trong đó có 1 muối clorua. Thể tích dung dịch NaOH đã dùng là: Nhận định nào dưới đây không đúng về kim loại kiềm? Quặng boxit thành phần chủ yếu là Al2O3 và tạp chất là SiO2 và Fe2O3. Để làm sạch Al2O3 trong công nghiệp có thể sử dụng các loại hóa chất nào dưới đây? Trường hợp nào sau đây không có phản ứng xảy ra khi trộn các dung dịch sau với nhau? Phương pháp dùng để điều chế kim loại nhóm II là: Dung dịch X chứa H+, Na+, Cl- có thêm vài giọt quỳ tím. Nếu đem điện phân X thì màu của dung dịch sẽ biến đổi như thế nào? Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. Công thức của muối XCl3 là chất nào sau đây? Canxi hiđroxit là chất rắn màu trắng ít tan trong nước. Phát biểu nào sai? Cho m1 gam Al vào 100 (ml) dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và Ag(NO3)2 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 (gam) chất rắn X. Nếu cho m2 (gam) X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 (lít) khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là: Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử? Tính chất nào sau đây của kim loại kiềm thổ giảm dần khi điện tích hạt nhân tăng dần? Cho 31,2 (g) hỗn hợp gồm bột Al; Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 16,8 lít H2 (0°C và 0,8 atm). Số gam mỗi chất trong hỗn hợp đầu và thể tích dung dịch NaOH 4M đã dùng (biết người ta dùng dư 10 (ml) so với thể tích cần dùng) là: Hòa tan 2,7 gam bột Al vào 100 ml dung dịch gồm NaNO3 0,3M và NaOH 0,8M, sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít hỗn hợp khí (đktc). Giá trị của V là: Nếu M là nguyên tố kim loại kiềm thì oxit của nó có công thức là: Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất tác dụng được với Al (dạng bột)? X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y thành Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cacbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. X, Y, Z, E lần lượt là những chất nào sau đây? Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khí SO2 (đktc) là: Cho dãy phản ứng: X AlCl3 Y Z X E X, Y, Z, E lần lượt là: Dung dịch X chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,2 mol Cl- và 0,3 mol . Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch X đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch Na2CO3 cho vào là: Trong các mẫu nước cứng sau đây, nước cứng tạm thời là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.936
Thành viên mới nhất hao-kelvin