hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dùng khí H2, CO để khử ion kim loại trong oxit là phương pháp có thể dùng để điều chế kim loại nào sau đây? Cho 5,6 (g) Fe vào 200 (ml) dung dịch hỗn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: Cho các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau Al-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe để lâu trong không khí ẩm. Cặp kim loại trong đó sắt bị ăn mòn là: Nhận định nào đúng về quá trình xảy ra ở cực âm và cực dương khi điện phân dung dịch NaCl và điện phân NaCl nóng chảy? Cho 18,4 gam Na vào 100 (ml) dung dịch Fe(NO3)3 1M và Al(NO3)3 1,5M, sau khi phản ứng kết thúc kết tủa thu được đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ. Ở catôt thu được 16 (g) kim loại M thì ở anôt thu được 5,6 lít (đktc). Kim loại M là: Ngâm một lá Zn trong 200 gam dung dịch FeSO4 7,6%. Khi phản ứng kết thúc lá Zn giảm bao nhiêu gam? Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, không có vách ngăn, sản phẩm thu được gồm: Phương trình hoá học nào dưới đây biểu thị đúng sự bảo toàn điện tích? Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và HCl tạo cùng loại muối? Hỗn hợp X gồm Fe, FexOy. Hoà tan hoàn toàn m (gam) X cần dùng 60 (ml) dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y và 0,224 (lít) H2 (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa thu được rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 2 (gam) chất rắn. Công thức của oxit sắt là: Sau một thời gian điện phân 200 (ml) dung dịch CuCl2 người ta thu được 1,12 (lít) khí (đktc) ở anot. Ngâm đinh sắt sạch trong dung dịch còn lại sau khi điện phân. Phản ứng xong, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 (gam). Nồng độ ban đầu của dung dịch CuCl2 là: Một thanh kim loại M hoá trị 2 khi nhúng vào dung dịch Fe(NO3)2 thì khối lượng của thanh giảm 6% so với ban đầu. Nhưng nếu nhúng thanh kim loại trên vào dung dịch AgNO3 thì khối lượng của thanh tăng 25% so với ban đầu. Biết độ giảm số mol của Fe(NO3)2 gấp đôi độ giảm số mol của AgNO3. Kim loại M là: Cho hỗn hợp Zn, Cu vào dung dịch Fe3+ có dư. Chọn các phản ứng lần lượt xảy ra ứng với thí nghiệm trên (theo thứ tự) trong các phản ứng sau đây? a) 3Zn + 2Fe3+  3Zn2+ + 2Fe. b) Zn + 2Fe3+ Zn2+ + 2Fe2+. c) Zn + Fe2+  Zn2+ + Fe. d) Cu + 2Fe3+  3Cu2+ + 2Fe. e) 3Cu + 2Fe3+  Fe3+ + Ag. f) Zn + Cu2+ Zn2+ + Cu. g) Fe + 2Fe3+ 3Fe2+. Vật liệu bằng nhôm bền trong không khí hơn vật liệu bằng sắt vì: Hoà tan 17,4 (g) hỗn hợp X gồm FeO, M2O3 cần dùng vừa đủ 400 (ml) dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 (gam) chất rắn. Tên kim loại M là: Phản ứng nào sau đây là đúng? Chất nào sau đây trong khí quyển không gây ra sự ăn mòn kim loại? Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 (ml) dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là: Ngâm một lá kẽm trong dung dịch chứa 2,24 (gam) ion kim loại M2+. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng thêm 0,94 (gam). M2+ là ion nào sau đây?

Thành viên đã làm bài (5)
baitap19811 Kimi anh daovip97 ThienKimHuynh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.080
Thành viên mới nhất nguyen-thanh-dung