hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 loãng, NH4NO3. Tổng số trường hợp tạo ra muối Fe(II) là: Điện phân hoàn toàn 33,3 (gam) muối clorua của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 (lít) khí clo (đktc). Công thức hoá học của muối clorua là công thức nào sau đây? X là hỗn hợp gồm hai kim loại Mg và Zn. Y là dung dịch H2SO4 chưa rõ nồng độ. Thí nghiệm 1: Cho 11,3 gam X vào 1 lít dung dịch Y, sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Thí nghiệm 2: Cho 11,3 gam X vào 2 lít dung dịch Y sinh ra 6,72 lít H2 (đktc). Điều khẳng định nào sau đây đúng? Hợp kim cứng và giòn hơn các kim loại trong hỗn hợp đầu vì: Trong quá trình điện phân dung dịch Pb(NO3)2 với các điện cực trơ, ion Pb2+ di chuyển về: Cho 0,84 gam kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng lấy dư, sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,336 lít khí NO duy nhất ở (đktc). Kim loại R là: Hoà tan 9,65 gam hỗn hợp Al, Fe trong dung dịch HCl 0,5M thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác cũng hòa tan lượng hỗn hợp trên trong dung dịch NaOH dư thu được 5,04 lít H2 (đktc). Giá trị của V là: Trường hợp nào sau đây không tạo ra chất kết tủa? Để bảo vệ nồi hơi (supde) bằng thép khỏi bị ăn mòn, người ta thường lót những lá kẽm vào mặt trong của nồi hơi. Hãy cho biết người ta đã sử dụng phương pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn nào sau đây? Liên kết hoá học trong hợp kim chủ yếu là: 1. Liên kết kim loại. 2. Liên kết cộng hóa trị. 3. Liên kết ion. 4. Liên kết hiđrô. 5. Liên kết cho nhận. Sự ăn mòn điện hoá xảy ra các quá trình: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,04 (mol) AgNO3 và 0,05 (mol) Cu(NO3)2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại bám vào catot là: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng và dung dịch HNO3 loãng tạo 2 loại muối khác nhau? Cho K vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng nào sau đây đúng nhất? Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Zn, Mg, Cu. Cho m gam X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) còn lại chất rắn không tan Y. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 3,34 lít H2 (đktc), phần chất rắn không tan có khối lượng 10,8 gam. Giá trị của m là: Biến đổi hoá học nào sau đây được gọi là sự khử? Hầu hết kim loại đều có ánh kim vì: Trong quá trình ăn mòn điện hoá, xảy ra: Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá Fe - Cu là: Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu. = -0,44 V; = +0,34 V. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe - Cu là: Mạng tinh thể kim loại gồm có:

Thành viên đã làm bài (5)
Kimi baitap19811 daovip97 anh ThienKimHuynh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 71.681
Thành viên mới nhất Thao1246