hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8,32 gam CdSO4. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd2+, khối lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban đầu. Khối lượng thanh kẽm ban đầu là: Cho m (gam) một đinh sắt vào 1 (lít) dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,12M. Sau khi phản ứng kết thúc, ta được một dung dịch với màu xanh đã nhạt và thanh kim loại nặng thêm 10,4 (g). Khối lượng của cây đinh sắt ban đầu là: Trong động cơ đốt trong, các chi tiết bằng thép bị mòn là do: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất: Điện phân dung dịch muối sunfat của kim loại M hoá trị II. Khi ở anot thu được 0,488 (lít) khí (đktc) thì khối lượng catot tăng 2,368 (gam). M là kim loại nào sau đây? Nhúng một thanh Mg vào 200 (ml) dung dịch Fe(NO3)3 1M, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng thanh tăng 0,8 (gam). Số gam Mg bị tan ra là: Nhận xét nào sau đây là đúng:  Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Khi điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng Cu, ở catot xảy ra quá trình: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 (gam) vào 200 (ml) dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 (gam) muối khan. Kim loại M là: Một vật bằng Fe tráng Zn đặt trong nước. Nếu có những vết xây xát sâu đến bên trong thì vật sẽ bị ăn mòn điện hoá. Quá trình xảy ra ở cực dương là: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trở, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion  không bị điện phân trong dung dịch): Điện phân 100 (ml) dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 0,5M và NaCl 1,5M. Cho tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch thu được sau khi điện phân có thể hoà tan tối đa m gam Al2O3. Giá trị của m là: Có hai cốc X, Y như nhau đều chứa dung dịch H2SO4 loãng và một cái đinh sắt. Nhỏ thêm vào cốc Y vài giọt dung dịch CuSO4. Đinh sắt ở cốc Y tan nhanh hơn ở cốc X là do: Hoà tan hoàn toàn 7,35 (gam) hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong nước thu được dung dịch Y. Để trung hoà 1/5 dung dịch Y cần dùng 25 (ml) dung dịch H2SO4 1M. Hai kim loại kiềm là: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: Điện phân một muối nóng chảy của kim loại M với cường độ dòng là 10 ampe, thời gian là 80 phút 25 giây, thu được 0,25 (mol) kim loại M ở catot. Số oxi hoá của kim loại M trong muối là: Một vật bằng sắt, được tráng thiếc ở bề ngoài. Do va chạm, trên bề mặt có vết xước tới lớp sắt bên trong. Hiện tượng gì xảy ra khi để vật đó ngoài không khí ẩm? Ngâm một lá Zn nhỏ tinh khiết vào dung dịch HCl thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu cho vào hỗn hợp một ít dung dịch CuSO4 thì tốc độ sủi bọt khí sẽ thay đổi như thế nào? Trong pin điện hoá Zn — Cu. Phản ứng hoá học nào xảy ra ở cực âm?

Thành viên đã làm bài (5)
daovip97 Kimi baitap19811 anh ThienKimHuynh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.430
Thành viên mới nhất bannghi2325