hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có phản ứng hóa học: Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu. Phương trình nào dưới đây biểu thị sự oxi hoá của phản ứng hoá học trên? Điện phân 200 (ml) dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1 M và CuSO4 0,5M bằng điện cực trơ. Khi ở catot có 3,2 (g) Cu thì thể tích khí thoát ra ở anôt là: Cho một tấm sắt mỏng vào dung dịch chứa một trong các muối sau đây: a) AlCl3. b) CuSO4. c) Pb(NO3)2. d) ZnCl2. e) NaNO3. g) AgNO3. Trường hợp nào xảy ra phản ứng hóa học? Trong quá trình điện phân CaCl2 nóng chảy, ở anot xảy ra phản ứng: Tiến hành điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) sau khi ngừng điện phân thu được dung dịch có pH = 1. Nồng độ ban đầu của dung dịch AgNO3 là: Để khử hoàn toàn 32 (gam) một oxit kim loại cần dùng 8,96 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là: Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại? Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO3, ở cực âm xảy ra phản ứng nào sau đây? Khối lượng riêng của kim loại nhẹ: Cho 5,5 gam hỗn hợp bột gồm Al, Fe có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1, vào 300 (ml) dung dịch AgNO3 1M. Khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: Cho các hợp kim sau: Cu - Fe (I); Zn - Fe (II); Fe - C (III); Sn - Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: Hoà tan hoàn toàn 7,5 (gam) hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được 7,84 (lít) khí H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là: Cho lá sắt kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng có một lượng nhỏ CuSO4. Hiện tượng xảy ra là: Trên mỗi đĩa cân ở vị trí thăng bằng có hai cốc chứa cùng một lượng như nhau dung dịch H2SO4 đặc (cốc 1) và dung dịch HCl đặc (cốc 2). Thêm một khối lượng như nhau kim loại Cu vào cốc 1, Fe vào cốc 2. Sau khi phản ứng kết thúc, kim loại tan hết, vị trí thăng bằng của cân biến đổi theo chiều hướng nào? Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỷ lệ mol 2 : 3, cho hỗn hợp này tác dụng với H2O. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Phương pháp hóa học đơn giản để loại bỏ tạp chất là: Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là: Chia hỗn hợp Cu và Al ra làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch HNO3 đặc, nguội thì có 8,96 (lít) khí màu nâu đỏ bay ra. Phần 2 cho vào dung dịch HCl thì có 6,72 (lít) khí không màu bay ra (các thể tích khí đo ở đktc). Thành phần % về khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu là: Đốt nóng một kim loại với oxi. Kết thúc thí nghiệm, chất rắn thu được có khối lượng tăng 38% so với ban đầu. Kim loại đem đốt là kim loại nào sau đây? Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử kim loại là:

Thành viên đã làm bài (5)
Kimi baitap19811 anh daovip97 ThienKimHuynh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.196
Thành viên mới nhất dora-chan