hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tính chất vật lí nào sau đây của các kim loại không phải do các electron tự do gây ra? Cho hai phản ứng sau (dưới dạng ion thu gọn): Cu + 2Fe3+ 2Fe2+ + Cu2+ Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hóa giảm dần? Cho 2 lít dung dịch hỗn hợp FeCl2 0,1M và BaCl2 0,2M (dung dịch X). Điện phân dung dịch X với cường độ dòng điện là 5A đến khi kết tủa hết ion kim loại bám trên catot thì hết 7720 (giây). Điện phân dung dịch X (có màng ngăn) thêm một thời gian nữa đến khi dung dịch sau điện phân có pH = 13 thì tổng thể tích khí thoát ra ở anot (đktc) là: Để điều chế Ag từ dung dịch AgNO3, ta có thể dùng những phương pháp nào sau đây? 1. Phương pháp thuỷ luyện: Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag. 2. Phương pháp điện phân (điện cực trơ): 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + O2 + HNO3. 3. Dùng nhiệt phân huỷ: 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2. 4. Dùng phương pháp nhiệt luyện: Chuyển AgNO3 Ag2O, sau đó dùng chất khử (C, CO, H2) để khử Ag2O ở nhiệt độ cao: AgNO3 + NaOH  AgOH↓ + NaNO3 2AgOH  Ag2O + H2O 2Ag2O + C  4Ag + CO2 5. Chuyển AgNO3  Ag2O (như phương pháp 4), sau đó dùng nhiệt phân huỷ Ag2O: Ag2O  2Ag + O2. Điện phân dung dịch muối trung tính của axit chứa oxi của kim loại sau nhôm trong dãy điện hoá của các kim loại với điện cực trở, ta thu được ...(1)... ở catốt và khí...(2)... ở anôt. Chọn đáp án đúng (1)/(2) là: Trong số các ion Cu2+, Fe3+ và Au3+. Ion dễ nhận electron nhất là: Một hợp kim gồm: Mg, Al, Ag. Hoá chất nào có thể hoà tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch? Kim loại M hòa tan được trong các dung dịch sau: HNO3 đặc nóng, HCl, FeCl3, Cu(NO3)2, NH3 vậy kim loại M là: Trong bình điện phân có xảy ra quá trình: 2H2O + 2e  2OH− + H2 ở cực âm (catot) khi điện phân: Nhúng một thanh kim loại M hoá trị 2 vào 1120 (ml) dung dịch CuSO4 0,2M sau phản ứng khối lượng thanh giảm 1,344 (gam). Nồng độ CuSO4 còn lại là 0,05M. Kim loại M là: Một pin điện được tạo bởi điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4, điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Khi pin hoạt động, phản ứng xảy ra ở catot như sau: Điện phân dung dịch bạc nitrat với điện cực trở, ta thu được ...... ở catôt và khí ....... ở anôt. Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là: Cho giá trị điện thế cực chuẩn của một số cặp oxi hóa - khử: Phản ứng nào sau đây xảy ra? Các ion Ca2+, Cl−, K+, P3−, S2− đều có chung cấu hình electron là: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là: Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Cu — Ag, nồng độ của các ion trong dung dịch biến đổi như thế nào? Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn + Cu2+  Cu + Zn2+ ( Biết = -0,76 V; = 0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hóa trên là?

Thành viên đã làm bài (5)
baitap19811 anh Kimi daovip97 ThienKimHuynh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.936
Thành viên mới nhất hao-kelvin