hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điện phân dung dịch BaCl2 với bình điện phân có vách ngăn, cường độ dòng điện I = 1,93A. Khi ngừng điện phân (bắt đầu có oxi thoát ra ở anốt) thu được ở anốt 11,2 lít khí (đktc), thì thời gian điện phân là: Hoà tan hàn toàn 12,15 (gam) hỗn hợp gồm Mg, M có tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 3, cần dùng 300 (ml) dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M loãng thu được dung dịch Z. Để trung hoà lượng axit dư trong dung dịch Z cần dùng 100 (ml) dung dịch NaOH 1M. Kim loại M là: Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá: 2Cr + 3Cu2+  2Cr3+ + 2Au. Suất điện động chuẩn Eº của pin điện hoá là: Kim loại nào dễ nóng chảy nhất? Ngâm một lá Cu có khối lượng 20 (gam) trong 200 (ml) dung dịch AgNO3 2M. Khi lấy lá Cu ra, lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 34%. Khối lượng lá Cu sau phản ứng là: Hãy chỉ ra trường hợp nào vật dụng bị ăn mòn điện hoá? Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là: Trong quá trình điện phân dung dịch AgNO3 (các điện cực trơ), ở cực âm xảy ra phản ứng nào sau đây? Hoà tan hết 3,6 (g) Mg vào dung dịch HNO3 loãng thu được hợp 2,688 (lít) hỗn hợp khí X gồm NO, N2O. Tỉ khối hơi của X so với H2 là: Trường hợp nào sau đây xảy ra sự ăn mòn theo kiểu hoá học? Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch Co2+, nhận thấy có một lớp Co phủ bên ngoài lá Zn. Khi nhúng lá Pb vào dung dịch muối trên không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá - khử của những kim loại trên theo chiều tính oxi hoá của các cation tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây đúng? Hoà tan hoàn toàn 6,36 (gam) hỗn hợp X gồm 2 muối cabonat của hai kim loại kiềm thổ, thuộc hai chu kì liên tiếp nhau bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được khí B. Cho B hấp thu hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 13,79 (gam) kết tủa. Hai kim loại kiềm là: Để khử 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít CO (đktc). Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng là: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trở, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 (ml) dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64): Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4? Cho các phương trình ion rút gọn của các phản ứng giữa các dung dịch muối, giữa các kim loại với các dung dịch muối: a) Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag. b) Fe + Zn2+  Fe2+ + Zn. c) Al + 3Na+  Al3+ + 3Na. d) Fe + 2Fe3+  3Fe2+. e) Fe2++ Ag+  Fe3++ Ag. f) Mg + Al3+  Mg2++ Al. Những phương trình viết đúng là: Trộn 150 (ml) dung dịch HCl 1M với 250 (ml) dung dịch CuSO4 1M thu được dung dịch X. Cho 20,55 gam Ba vào dung dịch X. Khối lượng kết tủa thu được là: Hoà tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2 và Cu(NO3)2 vào nước được dung dịch A. Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. Sau một khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: Cho 13,5 (gam) Al tác dụng vừa đủ với 4,4 (lít) dung dịch HNO3, sinh ra hỗn hợp gồm hai khí NO và N2O. Tỉ khối hơi của hỗn hợp so với CH4 là 2,4. Nồng độ mol của axit ban đầu là: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2/Mg ; Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/ Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:

Thành viên đã làm bài (5)
baitap19811 ThienKimHuynh daovip97 anh Kimi

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.321
Thành viên mới nhất viet-trinh