hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho 6,45 gam hỗn hợp bột X gồm hai kim loại Al và Mg có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 2 vào 150 (ml) dung dịch Y chứa Fe(NO3)2 1M và Cu(NO3)2 1M, khuấy đều cho đến khi kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn và dung dịch Z. Giá trị của m là: Cho Ag kim loại vào dung dịch CuSO4, Ag không tan. Giải thích đúng là: Để bảo vệ vỏ tàu biển (bằng thép), người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) với kim loại: Hoà tan 9,14 (g) hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 (g) chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m (gam) muối. Giá trị của m là: Phương trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ là: Dung dịch X chứa đồng thời 0,01 (mol) NaCl, 0,05 (mol) CuCl2, 0,04 (mol) FeCl3 và 0,04 (mol) ZnCl2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot khi điện phân dung dịch trên là: Điện phân (với điện cực Pt) 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Để yên dung dịch cho đến khi khối lượng catot không đổi, lúc đó khối lượng catot tăng thêm 3,29 gam so với lúc chưa điện phân. Nồng độ mol của dung dịch Cu(NO3)2 trước phản ứng là nồng độ nào sau đây? Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng kim loại nào sau đây làm thuốc thử? Đặt một vật bằng hợp kim Zn-Cu trong không khí ẩm. Quá trình xảy ra ở cực âm là: Những phản ứng và nhận xét nào sau đây đúng? 1. 2RCln 2R + nCl2↑. 2. 2RxOy 2xR + yO2↑. 3. 2RxOy 2Rx + yO2↑. 4. 4MOH  4M + O2↑ + 2H2O. 5. 2MOH  2M + O2↑ +H2. 6. Phản ứng 1 dùng để điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ. 7. Phản ứng 2 dùng để điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm. 8. Phản ứng 2 dùng để điều chế Al. 9. Phản ứng 4 dùng để điều chế Na, K. 10. Phản ứng 5 dùng để điều chế Al.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.204
Thành viên mới nhất hoa-co-may