hóa học 12
Đại cương về kim loại
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tiến hành điện phân 100 (ml) dung dịch X chứa H2SO4 0,1M và CuSO4 0,05M với dòng điện cường độ 0,05A để thu được 0,016 gam Cu. Biết hiệu suất điện phân là 80%, thời gian điện phân là: Nguyên tắc của phương pháp thuỷ luyện để điều chế kim loại là dùng kim loại tự do có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối. Tìm phát biểu đúng? Chia m (gam) Fe thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với O2 dư thu được chất X. Phần 2 tác dụng với Cl2 dư thu được chất Y. X, Y hơn kém nhau 8,25 (gam). Trong X, Y Fe có cùng hoá trị. Giá trị của m là: Kim loại X khi tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với Cl2 cho cùng loại muối clorua. Vậy X là: Câu nào đúng? Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá: = 0,46 (V); = 1,1 (V); = 0,47 (V) (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: Cặp pin điện Fe-Cu có suất điện động chuẩn  = +0,78 (V). Biết thế điện cực chuẩn của cặp Fe2+/Fe là = −0,44 (V). Thế điện cực chuẩn của cặp Cu2+/Cu là: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3  3Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2  Fe(NO3)3 + Ag. Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại là: Trong dung dịch chứa đồng thời Na+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Thứ tự điện phân các cation là: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính khử từ trái sang phải là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 71.905
Thành viên mới nhất huyhy