hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây đúng? Dãy nào dưới đây được sử dụng để điều chế poli(vinyl ancol)? Polime được trùng hợp bởi: Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su là: Polime X có phân tử khối là 504.000 và hệ số trùng hợp n = 12.000. X là: Cao su lưu hoá chứa 2% lưu huỳnh. Giả sử S trong cao su lưu hóa tồn tại dưới dạng cầu nối đisunfua (-S-S-) bằng cách thay thế các nguyên tử H trong nhóm nguyên tử metylen trong mạch cao su. Số mắt xích trung bình của isopren có trong một cầu nối đisunfua là: Trong số các dẫn xuất benzen có công thức phân tử C8H10O thì số đồng phân X thoả mãn. X + NaOH không phản ứng X (khử nước) Y polime là: Khẳng định sau đây đúng hay sai? I/ Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử của nó phải có liên kết π. II/ Tính dẻo và tính đàn hồi là 2 cách nói khác nhau về cùng một tính chất vật lí. Một polime mà một mắt xích của nó gồm các nguyên tử C và các nguyên tử Cl. Polime này có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35.000. Polime đó có công thức là: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? Polime X trong phân tử chỉ chứa C, H và có thể có O. Hệ số trùng hợp của phân tử X là 1800, phân tử khối là 122400. Polime X là: Polistiren là một loại nhựa được dùng để sản xuất các dụng cụ văn phòng như thước kẻ, vỏ bút chì, eke... Trong công nghiệp có thể đều chế polistiren từ etilen và benzen theo sơ đồ và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: Benzen etylbenzen stiren polistiren (PS). Muốn tổng hợp 1 tấn polistiren thì cần bao nhiêu tấn benzen? Phương án nào sau đây thích hợp để điều chế Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n    (1) [-NH-(CH2)5-CO-]n                          (2) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n                      (3) Tơ thuộc loại poliamit là: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng: Trong các polime sau polime nào được dùng để tráng lên chảo, nồi để chống dính? Chất nào sau đây là nguyên liệu sản xuất tơ visco? Để sản xuất tơ clorin, người ta clo hoá PVC. Tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá thu được một polime có tên là peclorovinyl chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giả thiết rằng hệ số polime hoá không thay đổi sau phản ứng. Giá trị của k là: Chất nào sau đây không là polime? Trùng hợp hoàn toàn 13,5 gam vinyl clorua thu được PVC. Số mắt xích -CH2-CHCl- có trong PVC nói trên là:

Thành viên đã làm bài (2)
baitap19811 Kimi

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.956
Thành viên mới nhất uyen-nhi