hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi tiến hành trùng hợp 540 gam buta-1,3-đien thu được hỗn hợp X. Lấy 1/100 hỗn hợp X cho tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 20 gam brom phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: Trong sơ đồ sau: X  Y  Cao su buna thì X, Y lần lượt là: (I) X là ancol etylic, Y là buta-1,3-đien. (II) X là vinyl axetilen, Y là buta-1,3-đien. (III) X là butan, Y là buta-1,3-đien. Dãy nào say đây chỉ chứa tơ nhân tạo? Đốt cháy hoàn toàn x mol một hiđrocacbon X. Sản phẩm thu được cho đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, dư; bình (2) đựng NaOH, dư thấy khối lượng bình (1) tăng 7,2 gam và khối lượng bình (2) tăng 22 gam. Mặt khác từ isopentan người ta có thể điều chế được X và nếu trùng hợp X thì thu được cao su. Công thức cấu tạo rút gọn của X và giá trị của X là lần lượt là: Cho các chất sau: phenylamoniclorua, natri phenolat, vinyl clorua, ancol benzylic, phenylbenzoat và tơ nilon-6,6. Tổng số chất tác dụng được với NaOH đun nóng là: Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30000, của cao su tự nhiên là 105000. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên lần lượt là: Từ tinh bột có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: Tinh bột   Etanol  poli (buta-1,3 đien) Khi sử dụng 24,3 tấn tinh bột thì khối lượng cao su buna điều chế được là bao nhiêu (giả thiết cao su buna gồm 70% là poli buta-1,3-đien) Thực hiện phản ứng trùng hợp 25 gam vinyl clorua thu được hỗn hợp X. Lượng hỗn hợp này có khả năng làm mất màu 80 (ml) dung dịch brom 1,0M. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là: Trong các polime có cùng số mắt xích sau đây, polime nào có phân tử khối lớn nhất? Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvc. Số mắt xích trong công thức phân tử của loại tơ này là: Trùng ngưng 7,5 gam glyxin thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Số mắt xích -HN-CH2-CO- trong m (gam) polime là: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ  = 1 : 1. Polime trên là polime nào trong số các polime sau: Có các loại tơ sợi sau đây: (1) Sợi bông. (2) Tơ xenlulozơ axetat. (3) Tơ visco. (4) Tơ nilon-7. (5) Tơ lapsan. (6) Tơ nitron. Loại tơ tổng hợp là? Teflon được sản xuất từ clorofom qua các giai đoạn: CHCl3  CHF2Cl  CF2=CF2  Teflon Hiệu suất của mỗi giai đoạn là 80%. Để sản xuất 2,5 tấn Teflon cần bao nhiêu tấn clorofom? Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào trong số các polime sau đây? Polime X có phân tử khối là 5.040.000 và hệ số polime hoá n = 120.000. X là: Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng: Khi hiđro hoá hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H8 ta thu được isopentan, còn khi trùng hợp X thu được một loại cao su thông dụng. Công thức cấu tạo của X là :

Thành viên đã làm bài (2)
Kimi baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.942
Thành viên mới nhất hang-pess