hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Người ta có thể điều chế cao su buna từ gỗ theo sơ đồ các quá trình chuyển hoá và hiệu suất giả thiết như sau: Gỗ glucozơ rượu etylic butađien-1,3 cao su buna Biết rằng gỗ chứa 75% xenlulozơ. Khối lượng gỗ cần được sản xuất 1 tấn cao su là: Khi trùng ngưng 15 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là: Cao su buna được điều chế từ etanol theo sơ đồ chuyển hoá sau: Etanol  đivinyl  cao su buna. Để sản xuất 1 tấn cao su buna cần bao nhiêu lít ancol etylic 60° ( = 0,8 g/ml)? Đốt cháy 1 lít hiđrocacbon X cần 6 lít O2 tạo ra 4 lít khí CO2. Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân cấu tạo mạch hở của X thì số loại polime thu được là: Cho poli(vinyl clorua) n tác dụng với khí clo được polime khác gọi là clorin chứa 66,77% clo và có hệ số trùng hợp không đổi. Công thức cấu tạo của clorin sẽ là: Polime nào sau đây có thể là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng? (1) Tinh bột (C6H10O5)n.                      (2) Cao su (C5H8)n. (3) Tơ tằm (-NH-R-CO-)n. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 C2H2 CH2=CHCl  PVC Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên chứa 97% metan (ở đktc) tối thiểu cần lấy để điều chế ra 1 tấn PVC là: Từ metan và các hoá chất vô cơ cần thiết, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ: Metan (X) (Y)  (Z)  cao su buna. Các chất (X), (Y), (Z) lần lượt trong sơ đồ là: Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các monome trên lần lượt là: Polime là sản phẩm trùng hợp từ monome:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.136
Thành viên mới nhất pham-dang-tien