hóa học 12
Polime và vật liệu Polime
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi đốt cháy một hiđrocacbon X cần 6V khí O2 và tạo ra 4V khí CO2. Nếu trùng hợp các đồng phân của hợp chất X thì tạo bao nhiêu polime? Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử CxHyNO, phân tử khối của X bằng 113 đvC. X có tính chất sau: Không làm mất màu dung dịch brom, nhưng bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH và có khả năng trùng hợp. X có công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây? Đốt cháy hoàn toàn m gam cao su Buna rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi chậm qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, dung dịch thu được sau phản ứng giảm 25,5 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Giá trị của m là: Polime nào sau đây có dạng phân nhánh? Đun 57,5 gam etanol với H2SO4 đặc ở 170°C. Dẫn sản phẩm khí và hơi lần lượt đi qua các bình riêng rẽ: dung dịch NaOH, CuSO4 khan, dung dịch Br2/CCl4 dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình cuối cùng tăng thêm 21 gam. Hiệu suất chung của quá trình đehiđrat hoá etanol là: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp? Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n. (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n. (3) [C6H7O2(OOC-CH3]n. Tơ thuộc loại sợi poliamit là: Cho các polime sau: (-CH2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2)n, (-NH-CH2-CO-)n. Công thức của monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là: Dãy các polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Polime X chứa 38,4% C, 4,8% H, còn lại là Cl về khối lượng. Công thức của X là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.851
Thành viên mới nhất dieulinhlinh